Veileder i å revidere en eksisterende SOSI produktspesifikasjon - FKB-utkast

Versjon 2021-07-09

Denne versjonen finnes på sosi.geonorge.no/veiledere/Veileder_i_å_revidere_produktspesifikasjon-2021-07-09

Nyeste versjon finnes på sosi.geonorge.no/veiledere/Veileder_i_å_revidere_produktspesifikasjon

Dette er en variant av løypa for å lage informasjonsmodellen i en SOSI-produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Veileder_i_å_modellere_produktspesifikasjon_som_utplukk_fra_SOSI_fagområder.pdf

Hvis du opplever problemer med denne veilederen er det fint om du kan sende en tilbakemelding til standardiseringssekretariatet@kartverket.no
Send oss også gjerne en beskrivelse av hva du savner veiledning om.

Forberedelser med kopiering av pakker

Opprett ny pakke under temapakka og legg den inn i revisjonskontroll (lage egen XMI-fil)

Pakkenavnet skal ikke inneholde blanke tegn, og XMI-fila skal ha samme navn som den ferdige pakka.

(Standardisering gjør dette for FKB i forkant denne gangen)

Under utviklingsperioden skal pakka ha en tagged value SOSI_modellstatus med verdi utkast eller ukastOgSkjult.

Under utviklingsperioden kan man gjerne legge til Utkast i pakkenavnet og eventuelt en dato etter for å få rask oversikt i statusen på pakka.

.

Gå til eksisterende pakke i SOSI-modellregister

Høyreklikk på eksisterende pakke og velg Copy -> Copy to Clipboard -> Full Structure

Deretter høyreklikk på den ny pakka og velg Paste -> Paste Package

Da vil alle referanser mellom elementene i pakka, og alle referanser ut av pakka bli med inn i den nye pakka.

.

Velg alle, og dra og slipp dem på den nye pakka. (Samme som punkt 7 i den gamle veilederen).

Kopier og revider innholdet i notefeltet, og innholdet i hovedpakkas tagged values. (Samme som punkt 15 og 21 i den gamle veilederen).

Spesielt for FKB Generell del 5.0

Gå til FKB Generell del 5.0 i SOSI-modellregister

Høyreklikk på pakka og velg Package Control -> Get Latest

Høyreklikk på underpakka "Generelle elementer" og velg Copy -> Copy to Clipboard -> Full Structure

Deretter høyreklikk på den ny pakka og velg Paste -> Paste Package

Da vil alle referanser mellom elementene og ut av underpakka "Generelle elementer" bli med inn i den nye pakka.

.

Åpne eksisterende diagrammer som viser arv av fellesegenskaper

Dra aktuelle nye supertyper med fellesegenskaper inn i diagrammet

Flytt arvepilene fra gammel supertype over til ny supertype

Gamle supertyper kan bli liggende, de vil alle bli borte fra diagrammet når pakka "Generelle konsepter" fjernes

(Liknende beskrivelser kan finnes i punkt 11 og 12 i den gamle veilederen).

Høyreklikk i Browser og velg Delete

Endre navn på pakka Generelle elementer til noe annet.

Kopier inn nyere versjon av pakka Generelle elementer fra SOSI Produktspesifikasjoner - Geovekst

Dra inn fellesegenskapsklassene i aktuelle hoveddiagrammer og flytt arvepiler til de nye supertypene.

For egne egenskaper som peker på kodelister fra pakka Generelle typer må man manuelt velge nyeste versjon:

-velg klasse

-velg egenskap (i Features-lista i midten nederst)

-under Type klikk på velgepil til høyre og naviger til ny versjon av datatypen eller kodelista og klikk på OK.

NB Husk at basistyper og geometrityper ikke skal kobles opp.

Når alle koblinger er reetablert kan den gamle renavna pakka slettes.

Revider objekttyper og andre klasser

Diagrammene skal oppfylle kravet om at objekttyper og datatyper skal vise alt sitt innhold i et diagram.

Dersom applikasjonsskjemaet har for mange klasser å vise fullt ut kan flere hoveddiagram lages, oppdelt etter geometrityper (flater) eller tematisk, eller begge.

Har man flere hoveddiagrammer skal man ha et oversiktsdiagram der alle klasser vises (tomme) slik at leseren får full oversikt over innholdet.

-Tips slå av egenskapsvisning for alle: "høyreklikk i diagrammet->Properties...Elements->Attributes (slås av til venstre i lista)"

-Tips slå av egenskapsvisning for noen: "velg noen klasser i diagrammet og høyreklikk->Compartment Visibility..Attribute Visibility Public(slås av øverst til venstre)"

Husk å slå på visning av restriksjoner i hoveddiagrammer, "høyreklikk i diagrammet->Properties...Elements->Constraints(til høyre i lista)"

Husk også at du har full styring på rekkefølgen på dokumentasjonen av diagrammer og klasser, bruk de blå pilene rett over browserlista.

Et eksempel med hoveddiagram og oversiktsdiagram er lagt ut på sosi.geonorge.no/adoc-test

Velg etter tur hver klasse, og klikk på flippen Element og velg Stereotype ...

I menyen velges SOSI UML Profile 5.1 og ønsket stereotype (som passer i valgt klasse)

Legg merke til alle standardiserte tagged values som nå skal være synlige under flippen Element

Se gjerne mer om stereotyper under sosi.geonorge.no/veiledere#stereotyper

.

TBD: Hva bør gjøres med stereotyper på egenskaper og roller? Skal vi lage stereotyper på disse også? Har vi full oversikt over alle bieffekter? I tilfelle vi får ulike stereotyper på egenskaper må diagrammene konfigureres så de ikke viser stereotyper og egenskapene sorteres på stereotypene (Høyreklikk inne i diagrammet og velg Properties -> Features og slå av Show Stereotypes).

(Samme som punkt 8-10 i den gamle veilederen) Husk å navne diagrammene i henhold til kravene i standarden (Hoveddiagram NNN ... etc.).

Høyreklikk på applikasjonsskjemapakka og velg Specialize -> Scripts -> listGMLExample.

(Se enkel video).

(Samme som punkt 15 og 21 i den gamle veilederen).