Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #52

SOSI Skreddata oppdateres for egenskapen SkredStatistikkSannsynlighet

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2011-04-05
Due date:
Standard:
SOSI standard Skreddata
Kontaktperson:
Janne Grete Wesche
Bedrift, etat, virksomhet:
NGU
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Skred

Som korrespondansen nedenfor viser er det behov for at SOSI Skreddata
oppdateres for egenskapen SkredStatistikkSannsynlighet slik at den også
innholder 5000 års sannsynlighet. Dette pga. at man i Teknisk forskrift
til den nye Plan- og bygningsloven (TEK10) benytter 100, 1000 og 5000 års
sannsynlighet.

Ny gyldig kode 5000 innlemmes derfor i kodelisten for SKREDSTATSANN:

1.1.1 skredStatistikkSannsynlighet SKREDSTATSANN
statistisk sannsynlighet for at det går et skred
Merknad: Oppgis som et skred per antall år. I plan og bygningsloven skal
man ta hensyn til 1000 årsskredet.

SOSI-navn syntaksdefinisjon
Kodenavn
Definisjon/Forklaring
Kode
.DEF
..SKREDSTATSANN T4

1/50 årsskredet

50

1/100 årsskredet

100

1/333 årsskredet

333

1/1000 årsskredet

1000

1/5000 årsskredet

5000

Usikkerhetmargin
Usikkerhet om området inngår i faresonen
U

Usikker øvre del av utløsningsområde
Statistisk sannsynlighet for utløpsrekkevidden
L

Vi ser også behovet for å ta en mer detaljert gjennomgang av
SOSI-standarden for Skreddata på et senere tidspunkt.

Hilsen

Janne Grete Wesche
Besluttes autoamtisk dersom det ikke kommer innsigelser.
2011-04-15

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2011-04-05

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Skreddata

Also available in: Atom PDF