Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #47

Nye objekttyper - behov

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2011-10-21
Due date:
Standard:
SOSI standard Ledningsnett
Kontaktperson:
Geir Åge Miljetei
Bedrift, etat, virksomhet:
Vassbakk & Stol
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7b
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Ledn
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI AG7A,AG7B,SEKr

Sendes til:
Forslag

Dato
06.10.11

Forslagsstiller
Vassbakk & Stol

Forslag (fylles ut av forslagsstiller)

Tittel
Forslag til nye temakoder / objektliste
Målsetting og innhold
Ønsker en noe mer utfyllende liste over de vanligste målte objektene hvor
det ikke pr dags dato foreligger.
Nytt fagområde i SOSI Revisjon av eksisterende
fagområde Annet
Angi
hvilken Ledning, Samf. og Nett
Hensikt og begrunnelse (om nødvendig i separat vedlegg)
Med en ny revisjon vil vi kunne bruke Sosi-koder til sluttdokumentasjon
som de fleste byggherrer krever, men som det i dag ikke er tilstrekkelig
nok koder til i forhold til det som blir målt.
Dato for ferdigstillelse (dato for når fagområdet bør være publisert)
Ønsker at det blir tatt opp og drøftet på neste arbeidsmøte i de
respektive gruppene, og en tilbakemelding blir gitt mtp tid for
ferdigstillelse.
Angi fagområder i SOSI som vil kunne berøres

Andre prosjekter eller aktiviteter som kan berøres

Forberedende arbeid (et utkast til standard bør foreligge)
x Forslag Utkast. Kan utarbeides innen
Forslagsstiller/forslagsstillers organisasjon er forberedt på å ta på seg
nødvendig forberedende arbeid x Ja Nei
Foreslått prosjektleder (navn og full adresse)Navn og underskrift av
forslagsstiller
(inkludert kontaktinformasjon))
Geir Åge Miljeteig, Vassbakk & Stol, PB 63, 4291 Kopervik

Samferdsel og nettverk AG7a:
Traubunn - Forsterkningslag - Bærelag - Topp dekke – Sømborret fjell –
Konturborret fjell – Jord, tilbakefyllt – Belegningsstein – Kantstein –
Plastring – Fiberduk - Membran

Ledning AG7b:
Bend – Muffe – Overgang – T-kobling – Rør/Trasepunkt gassledning –
Rør/Trasepunkt Pumpe/Trykk ledning – Kabel, jord – Kabel, tv

Så om jeg resonnerer rett så er alt lagt inn med definisjoner etc på disse
objekter men mangler kun temakode (tallkode) Sosi 3. Så da blir ønsket som
følger:
 
Koder i Sosi 3 for eksisterende koder i Sosi 4:
GAS - Gassledning
KTV - Kabel TV
JORD - Jordingskabel
INB – Bekkeinntak
INR - Bekkeinntak med rist
RKK – Kabelskjøt
SLS – Sluk med sandfang

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2011-10-21

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Ledningsnett

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG7b

Also available in: Atom PDF