Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #300

Landskap - kjerneområder for landbruk, definisjoner, egenskaper og en kodetabell

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2005-04-25
Due date:
Standard:
SOSI standard Landskap
Kontaktperson:
Ingvild Nystuen
Bedrift, etat, virksomhet:
NIJOS
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Definisjoner av objekttyper:
kjerneområdeLandbruk:
viktig areal for å ivareta de sentrale samfunnsoppgavene matproduksjon og
opprettholdelse av kulturlandskapet

kjerneområdeMatproduksjon:
areal godt egnet for matproduksjon

kjerneområdeKulturlandskap:
viktige områder for jordbrukets kulturlandskap

kjerneområdeLandbrukGr
avgrensing av kjerneområdeLandbruk

kjerneområdeMatproduksjonGr:
avgrensing av kjerneområdeMatproduksjon

kjerneområdeKulturlandskapGr
avgrensing av kjerneområdeKulturlandskap

Egenskaper.
Kun kjerneområdeLandbruk skal ha andre egenskper enn helt standard
obligatoriske egenskaper + temakode. Det er en egenskap som skal hete
status. Status er en bokstavkode på ett tegn fra A til E eller F.
Kodetabellen ser nå slik ut:

A: ikke behandlet av noe politisk organ
B: behandlet av politisk organ, tatt til etterretning
C: behandlet av politisk organ etter plan- og bygningsloven, ingen klar
status
D: behandlet av politisk organ etter plan- og bygningsloven, status som
veiledende retningslinje til kommuneplanens arealdel
E: behandlet av et politisk organ som del av en landbruksplan eller
temaplan innen næringsutvikling, primærnæringer eller liknende.
F: ukjent status

Det vil nok bli endringer i kodetabellen.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2005-04-25

Also available in: Atom PDF