Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #26

Håndtering av plandispensasjoner

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2012-01-04
Due date:
Standard:
SOSI standard Plan
Kontaktperson:
Kjersti Hov
Bedrift, etat, virksomhet:
NorkartGeoservice
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG9
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Epost fra NorkartGeoservice /Kjersti Hov 2012-01-04:

Hei!

Jeg driver og ser igjennom endringene i Plan SOSI 4.5. På objekttypen
PlanDispensasjon har de nå lagt til DISPFRA (T50) som ny egenskap.
Norkart Geoservice as mener at denne egenskapen også bør være på
objekttypen PblTiltak. Det er på tiltak dispensasjoner gis. Hvis vi
automatisk skal kunne overføre dispensasjonene fra tiltaksbase til
planregister bør vel denne egenskapen også være på denne objekttypen.

Rett før jul hadde vi møte med MD og Helge Wangen angående analyser og
automatisering av KOSTRA-rapporteringen. Dispensasjoner er et viktig tema
i KOSTRA-rapporteringen. For å kunne analysere/rapportere entydig mener
vi at DISPFRA burde vært en kodetabell som bestod av alle gjeldende formål
og hensynsoner.

Hilsen Kjersti
Kommentarer fra SOSI-sekretariatet/Erling:
--------------------------------------------------------
Det du foreslår er en ”samordning” mellom tiltaksbasen (som skal være
basert på PBLTiltak) og Planregisteret.
Jeg har diskutert med Ida Rørbye, og vi er enige om at forandringene du
etterlyser trengs, samtidig som det er noe som krever gjennomtenking av
hvordan det best skal løses.

SOSI-modellen for tiltak har vært uforandret lenge(?), mens Planhendelser
(inkl PlanDispensasjon) kom inn i SOSI med versjon 4.3.
Hensikten med å ta inn hendelser i SOSI Plan var å kunne oppfylle kravet
om rapportering på plandispensasjoner.
Kodelista på dispensasjonstyper (DispensasjonsType) er tilpasset behovene
i tiltaksbasen (knytta til både plan og byggesakskrav).

Det som skal rapporteres ut som plandispensasjon er en del av
”tiltaksbase-dispensasjonene”; kun det som går på plan-delen.

Derfor var det nok en liten snarvei som ble tatt når kodelista for
DispensasjonsType fra PBLTiltak uten videre ble tatt inn i
PlanDispensasjon.

Egenskapen dispFra (som fri tekst) kommer fra Planregistermodellen, og var
nok kanskje tenkt for å hjelpe til å løse noen problemer med forskjellen i
de to dispensasjons-regimene.

Ida og jeg er enig i at det trengs en samordning her. Dette er en relativt
stor jobb som må tenkes nøye gjennom.
Forslag til aktiviteter:
- Se på tiltaksbasen, og lage kodelister for dispensasjonstyper som
er relevante for tiltak / byggesaksbehandling
- Avgjøre hvilke dispensasjonstyper som angår plan, slik at en
enkelt kan plukke de dispensasjonene som er relevante for plan
(PlanDispensasjon)
- Avgjøre om det er behov for egenskapen dispFra når en har ei
forbedra dispensasjonstype-kodeliste
- Bruke den delen av PblTiltak/Dispensasjonstype-kodelista som
beskriver plandispensasjoner som kodeliste for dispensasjonstyper i
PlanHendelser.

Dette er altså noe som (i tillegg til å angå SOSI Plan) også angår
tiltaksbasene og planregisteret.

Dersom saken og konsekvensene er gjennomtenkt og forberedt til SOSI
Ag9-møtet 15.februar, kan det behandles der.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Assignee set to Erling Onstein
  • Start date changed from 2013-05-30 to 2012-01-04

Also available in: Atom PDF