Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #253

Adresseparsell - behov for ny objekttype

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-05-24
Due date:
Standard:
SOSI standard Eiendomsinformasjon
Kontaktperson:
Torbjørn Trageton
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Dek

I vårt regionråda for Bergen og Omland og Nordhordland og Gulen sitt
arbeid med å laga utkast til nasjonal standard for offentlege adressekart,
treng vi å få definert objektet adresseparsell i SOSI-objektkatalogen.
(Dertil manglar objektet definert i "termer for geografisk informasjon".)
I forskriftene til matrikkellova vil det koma definisjon av objektet.
Som utgangspunkt for å få objektet inn i SOSI objektktalog, tilrår vi at
ein brukar følgjande definisjon av objektet:
adresseparsell: geografisk dekkingsområde for tildeling av
vegadresse innan eit adresseområde
Merknad: Ein adresseparsell kan bestå av fleire "teigar". Dette er
tilfelle der vegen som adressenamnet er knytt til, kryssar annan
adresseparsell (vegnamn) og når eit adressenamn og tildeling av husnummer
skjer samordna på tvers av kommunegrenser. I SOSI skulle såleis
beskrivelsen for adresseparsell vera analog med beskrivelsen av
grunneigedom i DEK  (eigedom med fleire teigar)
Vi vonar at SOSI-sekretariatet relativt raskt kan få med adresseparsell i
objektkatalogen.
Innføring av termen i termbasen kan eventuelt utstå til vi får
forskriftene til matrikkellova eller i samband med at SK utgir standard
for adressekart.

Torbjørn Trageton 

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-05-24

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Eiendomsinformasjon

Also available in: Atom PDF