Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #244

Temadatabehov - Friluftsliv

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-07-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Friluftsliv
Kontaktperson:
Arvid Lillethun
Bedrift, etat, virksomhet:
SK
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Under er listet opp objekttyper og egenskaper som ønskes tatt inn i SOSI
objektkatalog. Foreslåtte endringer må sees i sammenheng med behov fra
Norge Digitalt. Innspillene kom opprinnelig fra Arealis, men ble ikke tatt
med inn i SOSI 4.0.

Nye objekttyper med definisjon:

Objekttype
Lang navn
Definisjon
Geometri
FiskekortOmråde
Fiskekort område
Område som det selges fiskekort for
FLATE
FiskekortGrense
Fiskekort grense
Grense for et fiskekortområde
KURVE
LINJE
SmåviltjaktOmråde
Småviltjakt område
Administrativ inndeling av områder for småviltjakt
FLATE
SmåviltjaktGrense
Småviltjakt grense
Administrativ grense for småviltjaktområde
KURVE
LINJE
BarnelekOmr
Barnelek områder
Leke- og bruksområder for barn og skole
FLATE
BarnlekGr
Barnelek grense
Avgrensningslinje for leke- og bruksområder for barn og skole
KURVE
LINJE
BarnSti
Barnsti
Sti som benyttes av barn
KURVE
LINJE
BarnVeg
Barnveg
Veistrekning som benyttes av barn
KURVE
LINJE
Turmål
Populære turmål
Områder/steder som utgjør populære mål for folk på tur
PUNKT
Databeskrivelse FRILUFT

Egenskap: ANT_BARN (antallBarn)
Antall barn (1-6 klasse) som benytter strekningen/området (ca. tall).
Strekning må være avgrenset.
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som
følger elementdefinisjonen: H3 er lovlige.

Egenskap: BARNBRUK (barnsBruk)
Forteller om barns bruk av området
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring
1Område som brukes av skole, barnehage mv.
2Område som brukes på fritiden
3Benyttes både av skole, barnehage mv. og på fritiden

Egenskap: BRUK_BVEG (brukBarneveg)
Beskriver om barna går/sykler strekningen i forbindelse med
skole/barnehage eller fritid
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring
BBåde skole/barnehage og fritidsbruk
FBrukes i fritiden
SSkoleveg, veg til barnehage
UUkjent type brukDet er ikke registrert om strekningen brukes som
skole/barnehageveg eller i fritiden

Egenskap: FARE (fare)
Beskriver om strekningen oppleves av barna som farlig
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring
JaFarlig strekningOppleves av barna som farlig
NeiIkke farlig strekningStrekningen er ikke registrert som farlig

Egenskap: KORTSTATUS (kortStatus)
Status for salg av småviltjaktkort i området, viser om det selges jaktkort
(ja, nei, begrenset, el).
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som
følger elementdefinisjonen: T15 er lovlige.

Egenskap: OMRÅDESTATUS (områdeStatus)
Status til området med hensyn til småviltjakt, sier om området er privat,
grunneierlag, statsallmenning eller lignende
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som
følger elementdefinisjonen: T20 er lovlige.

Egenskap: SNARVEG (snarveg)
Egenskapen brukes for å angi snarveger som barn bruker
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring
0Ikke snarveg
1SnarvegSnarveg som barn bruker, men som ikke er ment for offentlig ferdsel

Egenskap: TIDBRUK (årstidBruk)
Beskriver hvilken tid av året objektet er i bruk. Beskrivelsen og
inndelingen baserer seg på bruk i forhold til barmark i motsetning til
is/snø forhold.
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring
HEHelårs bruk
SOSommer bruk
VIVinterbruk

Egenskap: TURMÅLTYPE (turmålType)
Angir type turmål
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring
BPBadeplass
FPFiskeplass
KMKulturminne
RPRasteplass
SHSmåbåthavn
THTuristhytte
UPUtsiktspunkt

Nye definerte egenskaper til foreslåtte objekttyper:
Under denne inndelingen ligger en oversikt av hvilke egenskaper, som
temadata ønsker å knytte til de nye foreslåtte objekttypene

FRILUFT
BarnelekOmr
BARNBRUK
Benyttet i Arealis datasett Barnelek, se
http://www.statkart.no/arealis/tema/spesifikasjon/Rekreasjon/Spesifikasjon_
BAL.pdf

TIDBRUK

ANT_BARN

FRILUFT
BarnSti
BRUK_BVEG
Benyttet i Arealis datasett Barneveg, se
http://www.statkart.no/arealis/tema/spesifikasjon/Rekreasjon/Spesifikasjon_
BAV.pdf

FARE

SNARVEG

BarnVeg
BRUK_BVEG

FARE

SNARVEG

FRILUFT
SmåjaktOmr
OMRÅDESTATUS
Benyttet i Arealis datasett Småviltjaktområder, se
http://www.statkart.no/arealis/tema/spesifikasjon/Rekreasjon/Spesifikasjon_
JAK.pdf

KORTSTATUS

FRILUFT
Turmål
TURMÅLTYPE
Benyttet i Arealis datasett Turmål og utsiktspunkt, se
http://www.statkart.no/arealis/tema/spesifikasjon/Rekreasjon/Spesifikasjon_
TUR.pdf

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-07-13

Also available in: Atom PDF