Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #180

Administrative og statistiske inndeling - nye behov

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2008-07-01
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Tore Bø
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Abas

Her er noe av det jeg mener fremdeles er uløst:

1. Jeg føler meg overbevist om at vi må ha et enda klarere skille
mellom administrative enheter (kommune, fylke, bispedømme etc.) og
statistiske enheter (grunnkrets, tettsted, landsdel etc.). Hvilken klasse
de tilhører, må fremgå av definisjonen og systematikken

2. Alle administrative enheter må ha ett og bare ett
administrasjonssenter. (Det har vel ikke de statistiske enhetene?) Dette
stedet har nok like stor interesse for brukeren som flaten!

3. Administrative enheter kan i tillegg ha 0, 1 eller mange
tjeneste(leveranse)steder. Det administrative senteret kan her ha en
dobbeltfunksjon. Dette burde være enkelt å syste-matisere.
Tjenestestedene bør muligens ha en egenskap som nyanserer mellom ulike
typer? Noe som kan volde problem her, er at administrasjonssenteret i en
kommune er rådmanns-kontoret, mens det på neste nivå (og et annet sted)
kan ligge et skolekontor som igjen administrerer en eller flere
ungdomsskolekretser (med hver sin ungdomsskole) og noen (normalt flere)
barneskolekretser (med hver sin barneskole). Bildet blir ikke mindre
komplekst av at vi har noen kombinerte barne- og ungdomsskoler.

4. Vi må legge inn i SOSI et regelverk når det gjelder offentlige,
standard rutenett som skal brukes til presentasjon av data. Enheter (SSB,
Skog og landskap) som arbeider i dette formatet og ønsker å betjene
samfunnet - f. eks. kommunene - med data, må levere dataene med en
georeferering som harmonerer med landets offisielle system som (en av)
standardleveransen(e), ikke som et spesialprodukt som må bestilles. (Det
vil redusere bruke av et utrolig godt hjelpemiddel. Geir Harald er veldig
god på å se det prohibitive!)). SOSI må være normen for hvordan dette
skal gjøres i Norge. Bruk av sone 33 i sone 32-land er en dødssynd!

5. Vi må trekke inn flere administrative enheter. Enheter jeg ser
for meg er:

5.1. Sivilforsvaret
5.2. Heimevernet
5.3. NAV
5.4. NRK
5.5. Statens kartverk(!)
5.6. Statens vegvesen
5.7. Helsenorge
5.8. Jernbanen; minst banedelen og trafikk
5.9. Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (Den har en oppgave i
samfunnssikkerheten seg av dette. Oppgaven er lagt ut til e-verk, bl a
Skagerak, som da ikler seg statens hatt. Får over et kart over hvordan
Norge er fordelt – og en kontaktperson - over ferien.)
5.10. Telenor (Har også oppgaver (= plikter og statshatt) som den
over)

Her mener jeg å vite at i alle fall 5.1 – 5.7 alle har kommune som
byggekloss. Ville det ikke gjøre modellen for statsetatene lettere å
tolke dersom vi kun holdt oss kun til dette grunnprinsippet for alle
statsetater?

Avvikene fra hel kommune er:
o Den norske kirke med sine 1300 sogn
o Kommuneinterne oppdelinger (valgkrets, skole, helse, og så
videre; altså ikke grunnkrets som er en statistisk enhet, jf over.).

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-07-01

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger

Also available in: Atom PDF