Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #161

Nye objekttyper foreslått i Bygninger

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2009-01-07
Due date:
Standard:
SOSI standard Bygninger
Kontaktperson:
Lars Mardal
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Bygg

5.3.2.1.1 TakplatåTopp (forslag til ny objekttype)

Definert i standard
Objekttype
FKB-standard

ABCD
SOSI40
TakplatåTopp
OO

Definisjon (SOSI Del 2)
Forslag til definisjon
takkant i indre rom i bygårder der det indre rommet ikke går ned til
terrengoverflaten
Geometritype(r)
KURVE
Registreringsmetode
Enkeltpunkt i sekvens. Linjen følger alltid takkant, går ikke gjennom luft
eller bygning
Tilleggsbeskrivelse for prod.spek.
For å kunne danne virkelighetstro volumobjekter av FKB-dataene er det
ønskelig å ha registrert så mange beskrivende linjer som mulig. For
bygårder kan det være en fordel å registrere TakkantIndreRom i tillegg til
andre beskrivende bygningslinjer. Dette gjelder spesielt i byområder
(FKB-A).

Dersom det skal registreres TakkantIndreRom så må dette avtales i det
enkelte prosjekt.
Grunnrissreferanse
Ytterst på tak/takrenne/vindskie.
Høydereferanse
Topp takrenne eller topp ytterkant tak.
Dersom det er registrert en opphøyet kant på taket (TakMur), skal
fremdeles takhøyden registreres.
Assosiasjoner (fra UML-modellen)
Ingen.
Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.)
Det skal dannes knutepunkt mot andre beskrivende bygningslinjer der dette
er aktuelt.
- Der TakkantIndreRom møter andre bygningslinjer, og har lik
koordinat i grunnriss og høyde, lages et 3D nodepunkt.
- Der TakkantIndreRom møter andre bygningslinjer, men de har ulik
høyde, skal det lages et konnekteringspunkt.
Egenskaper til objekttypen

Definert i standard
EgenskapsnavnTillatte verdierE/RMultData-typeEnhetFKB-standard

ABCD

..OBJTYPETakkantIndreRomET32PP
SOSI40
.. TRE_D_NIVÅ 2,3E1H1PP
SOSI40
..DATAFANGSTDATO 1DatoE1DATOBB
SOSI40
..VERIFISERINGSDATO 2DatoE1DATOBB
SOSI40
..OPPDATERINGSDATODatoE1DATOOO
SOSI40
..KVALITET 3G1*P P
SOSI40
…MÅLEMETODEKodelisteE1H2PP
SOSI40
…NØYAKTIGHETVerdiE1H6PP
SOSI40
…SYNBARHETKodelisteE1H2BB
SOSI40
…H-MÅLEMETODEKodelisteE1H2BB
SOSI40
…H-NØYAKTIGHETVerdiE1H5BB
SOSI40
..REGISTRERINGSVERSJON G1*PP
SOSI40
…PRODUKTTekstE1T15PP
SOSI40
…VERSJONTekstE1T50PP
SOSI40
..INFORMASJONTekstE2T255OO
SOSI40
..PROSESS_HISTORIETekstE1T255OO
SOSI40
..KOPIDATAG1*OO
SOSI40
…OMRÅDEIDTekstE1H4OO
SOSI40
…ORIGINALDATAVERTTekstE1T50OO
SOSI40
…KOPIDATODatoE1DATOOO

1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som ”fanges” etter at
FKB versjon 4.0 iverksettes.
2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk
ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med
VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO.
3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del
eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på
koding: ..KVALITET 20 55 0 20 34

Figur n: Eksempel på registrering av TakkantIndreRom (mørk grønn
linje).

5.3.2.1.2 TakMur (forslag til ny objekttype)

Definert i standard
Objekttype
FKB-standard

ABCD
SOSI40
TakMur
P

Minstemål:
TakMur med høyde større enn 0.5 meter tas med.

Definisjon (SOSI Del 2)
Forslag til definisjon:

opphøyde kanter ved takkant

Merknad: Eksempel på kanter der TakMur skal benyttes er gavlvegger og
brannvegger som stikker opp over takflaten

Geometritype(r)
KURVE
Registreringsmetode
Enkeltpunkt i sekvens.
Tilleggsbeskrivelse for prod.spek.

Grunnrissreferanse
TakMur registreres parallelt med takkant/taksprang (samme koordinat i
grunnsriss).
I de tilfelle TakMur står på et ”flatt” tak, registreres senterlinje. Se
figur under.
Høydereferanse
Topp TakMur
Assosiasjoner (fra UML-modellen)
Ingen.
Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.)
Ingen.
Egenskaper til objekttypen

Definert i standard
EgenskapsnavnTillatte verdierE/RMultData-typeEnhetFKB-standard

ABCD

..OBJTYPETakMurET32PP
SOSI40
.. TRE_D_NIVÅ 3E1H1PP
SOSI40
..DATAFANGSTDATO 1DatoE1DATOBB
SOSI40
..VERIFISERINGSDATO 2DatoE1DATOBB
SOSI40
..OPPDATERINGSDATODatoE1DATOOO
SOSI40
..KVALITET 3G1*P P
SOSI40
…MÅLEMETODEKodelisteE1H2PP
SOSI40
…NØYAKTIGHETVerdiE1H6PP
SOSI40
…SYNBARHETKodelisteE1H2BB
SOSI40
…H-MÅLEMETODEKodelisteE1H2BB
SOSI40
…H-NØYAKTIGHETVerdiE1H5BB
SOSI40
..REGISTRERINGSVERSJON G1*PP
SOSI40
…PRODUKTTekstE1T15PP
SOSI40
…VERSJONTekstE1T50PP
SOSI40
..INFORMASJONTekstE2T255OO
SOSI40
..PROSESS_HISTORIETekstE1T255OO
SOSI40
..KOPIDATAG1*OO
SOSI40
…OMRÅDEIDTekstE1H4OO
SOSI40
…ORIGINALDATAVERTTekstE1T50OO
SOSI40
…KOPIDATODatoE1DATOOO

1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som ”fanges” etter at
FKB versjon 4.0 iverksettes.
2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk
ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med
VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO.
3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del
eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på
koding: ..KVALITET 20 55 0 20 34

Figur n: Eksempel på registrering av TakMur (grønn strek).

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-01-07

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Bygninger

#3 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Assignee set to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF