Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #154

Utvidelse av kodeliste for kommunenummer

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2009-04-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Nils-Arne Larsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Thorolf Trolsrud
Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Abas

Kartkontoret i Troms har en del data for Svalbard.
Det benyttes kommunenummer som ikke ligger i den offisielle kommunenummer
kodeliste, men som ligger i Regionale spesialkoder 2004: Spesialkoder
4-siffer hos SSB
Se denne adressen:
http://www3.ssb.no/stabas/ItemsFrames.asp?ID=3242102&Language=nb

 21 Svalbard
 2111 Spitsbergen
 2121 Bjørnøya
 2131 Hopen
 2199 Svalbard, uspesifisert
 22 Jan Mayen
 2211 Jan Mayen
 23 Kontinentalsokkelen
 2311 Sokkelen sør for 62 grader N
 2321 Sokkelen nord for 62 grader N
 2399 Sokkelen, uspesifisert
 24 Luftrommet
 2411 Luftrom under og lik 1000 m.o.h.
 2412 Luftrom over 1000 m.o.h.
 2499 Luftrom uspesifisert
 25 Utlandet
 2511 Norske ambassader i utlandet
 2599 Utlandet, uspesifisert
 26 Havområder
 2611 Havområder innenfor sokkelen
 2612 Havområder utenfor sokkelen
 2699 Havområder, uspesifisert
 27 Norske biland
 2799 Norske biland (Bouvetøya, Peter 1s øy og Dronning Mauds land)
 28 Ekstrafylke

Når man utfører SOSI-kontrollen (DEK) på disse datafiler gies det en
feilmelding som sier at se benyttede koder for Spistbergen, Bjørnøya m.fl.
er ugyldige.

Forslag til løsning:
Kodene legges inn i Kommunenummerlisten i SOSI-standarden

Innkommet under høringsfristen:
Arvid Lillethun
Kommunene er administrative enheter i Norge. Dette må ikke forveksles med
statistiske enheter for Norge. SSB og andre etablerer ulike inndelinger i
Norge for å samle inn og presentere statistikk. Statistiske inndelinger
bygger ofte på administrativ inndeling i Norge, men kan være andre typer
inndelinger, inkludert rutenett, vassdragsområder mv. SSB og andre har
også etablert statistiske inndelinger for havområder mv og for landområder
utenfor fylkesinndelingen. Dette bør ikke være en del av kommunenummeret.

De eneste som kanskje kan forsvares å ha som kommuner er de på 21-tallet.
Men da må definisjonen i sosi endres. Den har i dag en binding til fylket.
Når det gjelder de andre , f.eks. utlandet uspesifisert, så er det
vanskelig å tenke seg et datasett med geometri for dette...

Tilsvarende burde også kommunenummerdefinisjonen da endres. Det er tydelig
at definisjonen er svært dårlig for kommunenummer. Jeg foreslår derfor at
arbeidsgruppen utvikler reviderte definisjoner for kommune og
kommunenummer. Det skal ikke være en forklaringstekst om at SSB fører en
offisiell liste i teksten i definisjonen. En slik kommentar kan eventuelt
ligge i kommentarfeltet som finnes i SOSI-db.

Dersom en ønsker alle koder inn, så bør dette være en ny liste og en ny
egenskap i sosi som f.eks. kan hete NorskStatistiskEnhet og inkludere alle
koder.

Produktspesifikasjon
Lister skal kunne være lengre i sosi enn i en produktspesifikasjon, vi
skal kunne innsnevre hvilke koder som skal ligge i f.eks. abas. Med en
utvidelse av koder for fra 21-tallet kan vi for abas innsnevre og si at
bare de fra 1000-2000 skal være lovlige, ikke 2100-serien.

Jeg mener forslaget ikke kan aksepteres slik det foreligger.

1.mai 2009

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-04-15

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger

Also available in: Atom PDF