Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #124

Grunnlinjepunkt: forslag til definisjon

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2009-11-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Øystein Dokken
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Abas

Grunnlinjepunkt:           Definisjon mangler i SOSI objektkatalog.
Forslag til ny definisjon:
koordinatbestemte punkt, gitt i kongelig resolusjon av 14. juni 2002, som
er beliggende på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved
lavvann

181109:
Jeg foreslår å benytte den sist gjeldene definisjonen som er benyttet i en
standard. Ifølge min oversikt er det "Stedfesting av natur- og
samfunnsgeografisk informasjon" av oktober 2004. Men det er vel et par år
siden jeg har drevet med termarbeid, derfor kopi til Sverre!

Definisjonen her lyder: "grunnlinjepunkt - punkt som markerer det ytterste
punkt av fast land som faller tørt ved lavvann, og som ligger på lengste
perpendikulær til hovedretningen for kysten i området"
"Merknad: Lavvann tilsvarer fjære sjø med flatt hav uten nærmere definert
referansenivå. Grunnlinjepunktene på Norskekysten er fastsatt ved Kgl.
res. av 1935-07-12 og 1952-07-18."

Ny grunnlinje fastsatt 14. juni 2002 gjeldende fra 1. juli 2002 med
rettelser av 10. oktober 2003, i kraft fra 1. desember 2003, er kommet.
Siste setning i merknad må derfor erstattes med denne:
"Grunnlinjepunktene på Norskekysten er fastsatt ved Kgl. res. av 14. juni
2002 (FOR-2002-06-14-625) og endringsforskrift av 10. oktober 2003
(FOR-2003-10-10-1222)."

Vennlig hilsen

Trond Eilev Espelund

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-11-13

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger

Also available in: Atom PDF