Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1110

Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Reindrift

Added by Tore Johnsen about 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-08-08
Due date:
Standard:
SOSI standard Reindrift
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«featureType» Beitehage
«ApplicationSchema» Produktspesifikasjon Beitehage 20170315/
Endret "reindriftsanleggstype" til "reindriftsanleggtype"

Codelist: «codeList» ReinbeitebrukerID
Nye koder i diverse reindriftsspesifikasjoner under NIBIO:
"Karasjoka nuartebealii"
"KÁRÁJOGA OARJJABEALLI"
"Nuorttabealli"
"Oarjjabealli"
"Guovdajohtolat"
"Oarjjabealli /Vestre sone"
"Guovdjohtolat /Midtre sone"
"Nuorttabealli /Østre sone"

«codeList» ReinbeitedistriktID
«ApplicationSchema» Produktspesifikasjon Reinbeitedistrikt 20170315/
Nye koder:
"Karasjoka nuartebealli"
"Guovdajohtolat"
"Nuorttabealli"
"KÁRÁJOGA ORJJABEALLI"
"Oarjjabealli"

«featureType» ReindriftRestriksjonsOmråde
Nye egenskap i «ApplicationSchema» Produktspesifikasjon Restriksjonsområde 20170315:
"informasjon" (CharacterString)

«featureType» SiidaOmråde
Ny egenskap i «ApplicationSchema» Produktspesifikasjon Siidaområde 20171115:
"siidatype" med tilhørende kodeliste "Siidatype"

Also available in: Atom PDF