Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1101

Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Bygninger

Added by Tore Johnsen over 3 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2018-07-04
Due date:
Standard:
SOSI standard Bygninger
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«featureType» KulturminneBygning
Nye egenskaper definert i «ApplicationSchema» Kulturminner-FredaBygninger_20160503, med tilhørende kodelister:
kulturminneArt
kulturminneKategori
kulturminneHovedMateriale
kulturminneDateringGruppe
kulturminneOpprinneligFunksjon
kulturminneNåværendeFunksjon
Må ses i sammenheng med fagområdet Kulturminner.

«codeList» OpprinneligSosialtMiljø
Koden "Hus for fylkeskommunal og kommunal forvaltning" er lagt til i «ApplicationSchema» Kulturminner - FredaBygninger_20180301, og tidligere versjoner.

Egenskapen "treDNivå" på «featureType» TakoverbyggKant bør ses nærmere på, ligger den på riktig nivå i arvehierarkiet?
I FKB-Bygning 4.6/4.61 er den innført på «featureType» Bygningsdelelinje.

Bør vurderes om «featureType» AnnenBygning skal få noe definert standard geometri.

«codeList» BygningstypeKode
Nye koder: "Turisthytte", "Sykehus med akuttmottak" og "Ukjent bygningstype" i Nxx kartdata.
Hele kodelisten bør også ses opp mot tilsvarende kodeliste i FKB-Bygning.

History

#1 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Assignee set to Kent Jonsrud

kan bli løst gjennom revisjon av FKB-bygg som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF