Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1095

Nye egenskaper tilknyttet fagområdet Biologisk mangfold

Added by Tore Johnsen over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2018-05-16
Due date:
Standard:
SOSI standard Biologisk mangfold
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Nye egenskaper definert i «applicationSchema»ArterNasjonalForvaltningsinteresse_20150101 og «applicationSchema»Villreinområder_20141201
Disse må vurderes hver for seg om de skal tas inn i fagområdestandarden ved neste revisjon.

Det dreier seg om:

«featureType» BmArt
funnetAr :Integer [0..1]
funndato :DateTime [0..1]
funnsted :CharacterString [0..1]
funksjonsperiode :BmFunksjonsperiode [0..1]
okologiskFunksjonsomrade :Boolean [1..1]
habitat :CharacterString [0..1]
bmAktivitet :BmAktivitet [0..*]
geografiskPresisjon :CharacterString [0..1]
bmFunntype :BmFunntype [1..*]
finner :CharacterString [0..1]
artsbestemtAv :CharacterString [0..1]
bmKjonn :CharacterString [0..1]
artsdatabankID :CharacterString [0..1]

«dataType» BmTakson
bmGruppe :BmGruppe [1..1]
bmForvaltningskategori :BmForvaltningskategori [1..1]
bmUtvalgskriterium :BmUtvalgskriterium [1..*]

History

#1 Updated by Tore Johnsen over 3 years ago

  • Subject changed from Nye egenskaper tilknyttet faomgrådet Biologisk mangfold to Nye egenskaper tilknyttet fagområdet Biologisk mangfold

Also available in: Atom PDF