Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1050

innspill fra GEOVEKST ledningsdata arbeidsgruppe til SOSI referansegruppe 1 vedrørende behovet for innføring av unike identifikatorer i SOSI

Added by Anonymous over 6 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2015-05-06
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle konsepter
Kontaktperson:
Geir Myhr Øien
Bedrift, etat, virksomhet:
KV Land
E-mail kontaktperson:
:geir.myhr-oien@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Emne Unike identifikatorer i SOSI

Fra GEOVEKST ledningsdata arbeidsgruppe
Dato 05.05.2015
Kopi til GEOVEKST ledningsdata arbeidsgruppe
Bruk av unik identifikator i SOSI standardisering
Den 29. april ble det første møtet i den nye arbeidsgruppa for ledningsdata innunder
GEOVEKST avholdt. Arbeidsgruppa har som ett av formålene å jobbe for felles
innføring og bruk av den nye produktspesifikasjonen for FKB-Ledning 4.5.
Produktspesifikasjonen legger blant annet opp til at den enkelte ledningsnett aktør
skal ha originaldataansvaret for egne ledningsobjekter som inngår som en del av FKBLedning
datasettet.
For å få iverksatt en slik forvaltningsmodell er vi avhengig av at alle objekter har en
unik identifikator som blant annet gir informasjon om hvilken ledningsaktør som er
eier av objektet. Håndteringen av en slik ID er spesielt sentral å få på plass innenfor
ledningsdata forvaltning, da det er mange ulike aktører som opererer innenfor det
samme geografiske området.
Produktspesifikasjonen for FKB-Ledning 4.5 har allerede tatt høyde for innføring og
bruk av unik identifikator.
Ei samlet arbeidsgruppe for ledningsdata var enig om at det må komme på plass et
regelverk for bruk og håndtering av identifikatorer så raskt som mulig.
Følgende ble referatført under sak 2/15 i møtet 29. april:
For å få til et godt forvaltningssystem for ledningsdata er man avhengig av at
regelverket rundt bruk av unik identifikasjon, ID, av alle kartobjekter blir vedtatt. Det
jobbes med bestemmelser for bruk av ID i referansegruppe 1 i SOSI. Det sendes et
innspill til referansegruppe 1 som peker på viktigheten av at man får på plass et
system for håndtering av ID raskt. Flere planlagte løyper og prosesser avventer et
slikt system, deriblant nytt forvaltningssystem for FKB-Ledning.
GEOVEKST arbeidsgruppa oppfordrer SOSI referansegruppe 1 til å få landet
et regelverket rundt bruk av unike identifikatorer i SOSI så raskt som mulig.
Arbeidsgruppa består av representanter fra Energi Norge, Jernbaneverket, NVE,
kommunesektoren, Skog og Landskap, Statens Vegvesen, Telenor og Kartverket.
Hilsen
GEOVEKST ledningsdata arbeidsgruppe
v/ Geir Myhr Øien

History

#1 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Assignee changed from Morten Borrebæk to Magnus Karge

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Ledning som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF