Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1036

endringer i kodelister Verneform, ForvaltningsmyndighetType, VernVerneplan

Added by Magnus Karge over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2014-06-27
Due date:
Standard:
SOSI standard Naturvernområder
Kontaktperson:
Ingunn Limstrand
Bedrift, etat, virksomhet:
Miljødirektoratet
E-mail kontaktperson:
Ingunn.Limstrand@miljodir.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Verneform

Gjeldende koder
MAVA - Marint vern (annet lovverk)
MAV - Marint vern (naturmangfoldloven)

Er endret til:
MAVA - Marint verneområde (annet lovverk)
MAV - Marint verneområde (naturmangfoldloven)

ForvaltningsmyndighetType

endringer i eksisterende koder pluss nye koder (se diagramm "Realisering fra fagområde" i UML applikasjonsskjema for produktspesifikasjonen Naturvernområder 2.0)

VernVerneplan

Kode 9 (Kvartærgeologi) og 10 (Fossiler) er nye

Also available in: Atom PDF