Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1034

harmoniseringsbehov på tvers av nasjonale fagområder og INSPIRE

Added by Magnus Karge over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2014-05-30
Due date:
Standard:
Standardiseringskomiteen for geomatikk
Kontaktperson:
Lars Christensen
Bedrift, etat, virksomhet:
Miljødirektoratet
E-mail kontaktperson:
lars.christensen@miljodir.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Kommentar fra Miljødirektoratet:

Vi mener det er uheldig at man tar inn enkelt-kodelister fra Inspire uten at det har vært en bred diskusjon om hvordan disse spesifikasjonene skal implementeres i SOSI og uten at forholdet til eksisterende objekttyper er avklart. For Miljødirektoratet gjelder dette blant annet Naturvernområder. Innenfor Naturvernområder vil en grenseoppgang måtte foretas overfor eksisterende verneområder, men også Foreslåtte naturvernområder og Restriksjonsområder. Generelt vil denne problemstillingen gjelde alle typer områder som faller inn under definisjonen av LovVirkeområde og som allerede er definert som tema i SOSI. Kulturminnevern er et nærliggende eksempel. Det er tenkelig at etablerte verneområder i henhold til sektorlovverk ikke er påtenkt her, men dette utfordrer samtidig den antatte idéen bak objekttypen.

Also available in: Atom PDF