Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1016

Bygningstype. Ny standard. Kommer.

Added by Magni Busterud over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2014-02-04
Due date:
Standard:
SOSI standard Bygninger
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
busmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Bygninger/-Bygningstypestandard/

Kartverket har deltatt i utviklingen av den nye standarden som hadde høringsfrist 8.april 2013. Det kom mange innspill fra kommunene og standarden ble først offentlig like før jul i 2013. Standarden skal etter hvert benyttes i matrikkelen og en tilpasning til ny standard forberedes. Det utarbeides en konvertingstabell med sikte på å gjøre så mye som mulig av konverteringen maskinelt. Implementering vil tidligst kunne skje mot årsskiftet (2014/15) og kommunene må derfor fortsatt bruke den eksisterende/gamle standarden.

Also available in: Atom PDF