Tore Johnsen

  • E-post:
  • Registrert: 2014-10-06
  • Sist innlogget: 2018-07-11

Prosjekter

Aktivitet

Rapporterte saker: 18

2018-07-11

11:48 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1102 (I prosess): Nye koder og annet tillegg tilknyttet fagområdet Friluft...
Codelist: «codeList» FriluftslivTilrettelegging
Nye koder lagt til i «ApplicationSchema» TurOgFriluftsruter20171210...

2018-07-04

10:37 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1101 (I prosess): Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Bygninger
«featureType» KulturminneBygning
Nye egenskaper definert i «ApplicationSchema» Kulturminner-FredaBygninger_20160503...
09:10 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1100 (I prosess): Nye koder i fagområdet Bane
«codeList» Jernbanetype
"museumsbane", "nedlagt" og "planlagt" er lagt til i de fleste Nxx kartdata spesifikasjonene...

2018-06-06

09:38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1099 (I prosess): Ny kode tilknyttet fagområdet Vegsituasjon
«codeList» Vegsperringtype
ny kode i «ApplicationSchema» VBASE 4.03:
"Bom med automatisk åpner"
09:22 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1098 (I prosess): Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Vegnett
«featureType» VegSenterlinje
ny egenskap i kartdata spesifikasjonene:
"motorvegtype", med tilhørende kodeliste.
...

2018-05-24

10:38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1097 (I prosess): Nye koder i fagområdet Forurensning
Lagt til noen koder i produktspesifikasjonene «applicationSchema» ForurensetGrunn_20141201 og «ApplicationSchema» For...

2018-05-16

11:02 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1096 (I prosess): Ny egenskap og nye/endrede koder i fagområdet Arealressurs
Vurdering tas i fagmiljøet ved neste revisjon av fagområdestandarden.
«featureType» ArealressursFlate
Ny egenskap...
09:08 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1095 (I prosess): Nye egenskaper tilknyttet fagområdet Biologisk mangfold
Nye egenskaper definert i «applicationSchema»ArterNasjonalForvaltningsinteresse_20150101 og «applicationSchema»Villre...

2018-03-16

10:32 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1091 (I prosess): Potensielle tillegg til SOSI Biologisk mangfold
Tillegg definert i «applicationSchema» Villreinområder_20141201 og «applicationSchema» ArterNasjonalForvaltningsinter...

2018-01-18

13:18 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1088 (I prosess): Assosiasjon mellom Kommune og SEFRAKminne
Assosiasjonen mellom Kommune og SEFRAKminne, som listes på s.28 og 29 i Administrative og statistiske inndelinger 4.5...

Eksporter til Atom