Project

General

Profile

Gantt

Filters

Zoom in Zoom out

months from Apply Clear

Innmeldte kommentarer #300: Landskap - kjerneområder for landbruk, definisjoner, egenskaper og en kodetabell
Innmeldte kommentarer #279: Generellt Samferdselspunkt
Innmeldte kommentarer #275: DATUM og PROJEKSJON skal inn på SOSI_objekt
Innmeldte kommentarer #271: Endring utført etter offisiell versjon.
Innmeldte kommentarer #262: Endring av datatype
Innmeldte kommentarer #263: Lagt inn manglene egenskaper i datatype
Innmeldte kommentarer #265: Feilrettinger i modellen
Innmeldte kommentarer #261: Behov ved heving av kartdata til SOSI 4.0
Innmeldte kommentarer #253: Adresseparsell - behov for ny objekttype
Innmeldte kommentarer #249: Adressekart - nye behov
Innmeldte kommentarer #248: Innspill og spørsmål i forbindelse med egnskaper osv.
Innmeldte kommentarer #244: Temadatabehov - Friluftsliv
Innmeldte kommentarer #229: Feil rekkefølge i gruppeelement ..ADRESSEBRUKSENHET
Innmeldte kommentarer #227: Kompkatifisering av ..REGISTRERINGSVERSJON
Innmeldte kommentarer #226: Avgrensning av Bru med FiktivAvgrensningForAnlegg
Innmeldte kommentarer #225: Objekttyper og egenskaper
Innmeldte kommentarer #223: Objekttypen Idrettsanlegg - Nye geometrityper: Punkt og Flate�Ny egenskap: AnleggsKategori
Innmeldte kommentarer #219: STATUS med en kode for tenkt tatt i bruk
Innmeldte kommentarer #213: Ønsker at FiktivAvgrensningForAnlegg også skal kunne avgrense Bru
Innmeldte kommentarer #212: Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs.
Innmeldte kommentarer #209: Terrengpunkter kan også benytte geomtetritype SVERM
Innmeldte kommentarer #203: Forslag om å fjerne geometritype 'område' for kulturminneBygning
Innmeldte kommentarer #200: Endring i kodelisten, kommuner
Innmeldte kommentarer #196: Høyde på flate
Innmeldte kommentarer #189: Passpunktmålingene som en egen�punkttype.
Innmeldte kommentarer #186: Øke fra T50 til T100 på ...PRODUKT_FULLT_NAVN
Innmeldte kommentarer #187: Div Areal-egenskaper fra Matrikkelen (bl a sum av areal) må økes.
Innmeldte kommentarer #180: Administrative og statistiske inndeling - nye behov
Innmeldte kommentarer #179: Justering av definisjon for Vegskulderkant
Innmeldte kommentarer #175: Tettsted - egenskaper - endring av Påkrevet til Opsjonell
Innmeldte kommentarer #173: GRUNNLINJENUMMER - Upresist navn og definisjon på egenskapen
Innmeldte kommentarer #174: VA-data - mangelfull
Innmeldte kommentarer #164: Endring på objekttypen KulturminneBygning
Innmeldte kommentarer #165: Endringer på kodeliser og objekttyper i Kulturkapitlet. Fremkommet ved etablering av produktspesifikasjon
Innmeldte kommentarer #161: Nye objekttyper foreslått i Bygninger
Innmeldte kommentarer #160: TerrenglinjeVeg - forslag til ny definisjon
Innmeldte kommentarer #154: Utvidelse av kodeliste for kommunenummer
Innmeldte kommentarer #151: Uttak av endringer siden en gitt dato
Innmeldte kommentarer #148: Matrikkelbehov - SOGN som gruppeegenskap
Innmeldte kommentarer #142: Servituttmodellen må tilpasses SOSI 4.0
Innmeldte kommentarer #140: Forslag til nye objekttyper fra FKB
Innmeldte kommentarer #136: Stedsnavn - endringer i kodeliste Språk og NAVNTYPE
Innmeldte kommentarer #129: Presentasjonav tekster
Innmeldte kommentarer #124: Grunnlinjepunkt: forslag til definisjon
Innmeldte kommentarer #125: Forslag til endring av definisjoner på objekttyper
Innmeldte kommentarer #127: Steinbrudd - forslag til ny definisjon
Innmeldte kommentarer #119: Forslag til navntyper
Innmeldte kommentarer #117: Gyldighet til geografiske objekter - behov for felles prinsipper
Innmeldte kommentarer #72: Enkeltsaker / dispensasjon
Innmeldte kommentarer #75: Modell for nasjonale planoppgaver
Innmeldte kommentarer #68: Kommunenummer - kodeliste utvides
Innmeldte kommentarer #67: Feil i SOSI Del 2 Objektkatalogen - generelle typer
Innmeldte kommentarer #65: SYMBOl og TEKST i SOSI-data
Innmeldte kommentarer #57: KulturminneArt - ny egenskap på Kulturminne
Innmeldte kommentarer #52: SOSI Skreddata oppdateres for egenskapen SkredStatistikkSannsynlighet
Innmeldte kommentarer #51: SOSI-koding av jaktvald/jaktfelt
Innmeldte kommentarer #31: Forslag om ny objekttype InnsjøRegulert
Innmeldte kommentarer #49: Håndtering av dobbeltgeometri
Innmeldte kommentarer #48: Arealfdormål, feil forklaring på kodeverdi 2080
Innmeldte kommentarer #47: Nye objekttyper - behov
Innmeldte kommentarer #45: UML-modellering av constraints
Innmeldte kommentarer #26: Håndtering av plandispensasjoner
Innmeldte kommentarer #41: Vannforerkomstelv i sosi er registert som flate/punkt et sted (i SOSI-format-realiseringen) og senterlinje et annet (i UML-modellen) . Hva er rett? (ref epost til SOSI-sekretarietet 2013-01-14 kl 11:46)
Innmeldte kommentarer #22: Forslag om et nytt attributt (MobLandPrioritet) og en kodeliste som skal inn under generelle typer.
Innmeldte kommentarer #40: behov for ny kode i kodelista "FriluftslivTilrettelegging" i fagområdet friluftsliv
Innmeldte kommentarer #23: SOSI Plan / Kommuneplan og Beskrivelse
Innmeldte kommentarer #37: Utvidelse av kodeliste Hinderflatetype
Innmeldte kommentarer #38: Flere koder i kodeliste høydereferansesystem
Innmeldte kommentarer #39: SOSI_Objekt/Registrerings-versjon omdøpes til Etableringsversjon
Innmeldte kommentarer #984: Egne felt for definisjoner, forklaringer/innstrukser i UML-modellen
Innmeldte kommentarer #990: SOSI-hodet. Kopidata
Innmeldte kommentarer #997: Definisjon av oppdateringsdato og sluttdato
Innmeldte kommentarer #998: FeatureType Bygningspunkt er registrert i Kystkontur, men ser ikke ut til å være brukt.
Innmeldte kommentarer #999: Kodeliste "MyndighetKode" har navn KlimaOgForurensningsdirektoratet. Burde vært skiftet til Miljødirektoratet?
Innmeldte kommentarer #1000: Kulturminner - Eiendomsinformasjon i SOSI del 2.
Innmeldte kommentarer #1003: Samkjøring mot fagområde Eiendomsinformasjon. Innmeldt høringssvar 2013
Innmeldte kommentarer #1004: Bedre forklaring til målemetodekodelista
Innmeldte kommentarer #1005: Endring i SOSI del 1
Innmeldte kommentarer #1006: Samme kodeliste i Sefrak og kulturminne?
Innmeldte kommentarer #1008: ArealressursGrunnforhold - ny kode for konstruert
Innmeldte kommentarer #1010: Interessepunkt - objekttyper
Innmeldte kommentarer #1011: Innføring av Undertype som del av datatypen Registreringsversjon
Innmeldte kommentarer #1012: Endring i definisjon av egenskapen FriluftEierforhold i Friluftsliv 4.1
Innmeldte kommentarer #1013: oppdatering av definisjoner på koder i kodeliste STATUS i generell del
Innmeldte kommentarer #1014: oppdatering kodeliste STATUS i generell del
Innmeldte kommentarer #1016: Bygningstype. Ny standard. Kommer.
Innmeldte kommentarer #1017: Feil i fagområdestandard for Eiendomsinformasjon 4.5. - manglende assosiasjoner
Innmeldte kommentarer #1018: Behov for justeringer SOSI Vegnett (4.5.1, 4.6, 5.0?)
Innmeldte kommentarer #1019: Endringer i SOSI del 2 fra behov ved innføring av FKB-TraktorvegSti 4.5
Innmeldte kommentarer #1020: ny kodelister "Ellipsoide" og "Geoidereferansemodell"
Innmeldte kommentarer #1021: mangler i modellen for Kyst og sjø 4.5
Innmeldte kommentarer #1022: Forretninger. Areal i forretning
Innmeldte kommentarer #1023: harmonisering kodeliste MaterialeBolt
Innmeldte kommentarer #1024: Postadresse ønskes modellert
Innmeldte kommentarer #1025: feil ordbruk i kodelista for høydereferansesystem
Innmeldte kommentarer #1026: GrensepunkttypeKode
Innmeldte kommentarer #1028: overflødig kode i kodelista AdministrativGrenseKode
Innmeldte kommentarer #1030: feil geometritype på Vegsperring
Innmeldte kommentarer #1031: behov for attributt "eksternIdentifikasjon"
Innmeldte kommentarer #1032: Forbedringsbehov Armatur - Belysningspunkt
Innmeldte kommentarer #1034: harmoniseringsbehov på tvers av nasjonale fagområder og INSPIRE
Innmeldte kommentarer #1035: nytt attributt førstgangVernet
Innmeldte kommentarer #1036: endringer i kodelister Verneform, ForvaltningsmyndighetType, VernVerneplan
Innmeldte kommentarer #1037: skrivefeil initial value "TOP" i kodeliste Høydereferanse under Generelle typer 4.5 og 5.0
Innmeldte kommentarer #1038: SOSI Lineære referanser - Om store og små kameler og slikt
Innmeldte kommentarer #1039: SOSI-Ledning - uløste saker etter publisering av versjon 4.5
Innmeldte kommentarer #1042: datatype Kontakt/Eier fra Luftfartshinder 4.5 bør overføres til SOSI Generelle typer
Innmeldte kommentarer #1043: Feil i innledende kapittel "Omfang"
Innmeldte kommentarer #1044: målemetoder - ønske om nye
Innmeldte kommentarer #1045: Ønskede endringer i fagområdet Arealressurs
Innmeldte kommentarer #1046: Ønskede endringer i fagområdet Jordsmonn
Innmeldte kommentarer #1047: EPSG-koder som tilsvarer UTM-sonene i Euref89
Innmeldte kommentarer #1048: Endringer i fagområdet reindrift (tre tegn i kodelistene ReinbeitebrukerID og ReinbeitedistriktID)
Innmeldte kommentarer #1049: Kodeliste ReinbeitebrukerID / ReinbeitedistriktID i fagområde for Reindrift
Innmeldte kommentarer #1050: innspill fra GEOVEKST ledningsdata arbeidsgruppe til SOSI referansegruppe 1 vedrørende behovet for innføring av unike identifikatorer i SOSI
Innmeldte kommentarer #1052: Innspill til standardiseringsarbeidet SOSI ledning 5.0 fra Tore Paulsen
Innmeldte kommentarer #1054: Innspill til SOSI ledning
Innmeldte kommentarer #1055: Bruk av .DEF i sosi-fil
Innmeldte kommentarer #1056: Nøsteretning ved etablering av flate og øy i flate
Innmeldte kommentarer #1057: Usikkerhet rundt hvilke effekter den nye standarden har på implementasjoner
Innmeldte kommentarer #1058: endringer som bør vurderes ifm. en revisjon av SOSI Regler for UML-modellering
Innmeldte kommentarer #1059: avvik tekst vs. UML-modell
Innmeldte kommentarer #1061: samlede endringsbehov SOSI regler for UML-modellering 5.0
Innmeldte kommentarer #1062: Beskrivelse av teksplassering og symbol
Innmeldte kommentarer #1063: SOSI - regler for UML modellering versjon 5.0
Innmeldte kommentarer #1064: tilpasse tekst i 12.1.1 faktiske forhold/planer
Innmeldte kommentarer #1065: SOSI-modellstatusverdier (utvidelse og life cycle diagram)
Innmeldte kommentarer #1066: Jaktvald i administrative enheter?
Innmeldte kommentarer #1067: underspesifiserte krav/anbefalinger - noen krav baserer seg på ikke påpkrevde elementer
Innmeldte kommentarer #1068: motsigende krav i standarden
Innmeldte kommentarer #1069: Produktinformasjon - harmonisering Ledning 4.6 med Landskapsarkitektur 5.0
Innmeldte kommentarer #1070: enumeration med måneder i landskapsarkitektur/generelle typer
Innmeldte kommentarer #1071: Kodelisteverdier i henhold til navneregler
Innmeldte kommentarer #1072: navneendring kodeliste Materiale
Innmeldte kommentarer #1073: harmoniseringsbehov av diverse kodelister som omhandler fundamenttyper
Innmeldte kommentarer #1074: overlapp av krav i standarden
Innmeldte kommentarer #1075: Blomst vs. Blomsterbeplantning og hva skal den være subtype av
Innmeldte kommentarer #1077: Innspill til SOSI - FDVU-dokumentasjon
Innmeldte kommentarer #1078: Innspill til SOSI - FDVU-dokumentasjon
Innmeldte kommentarer #1079: feil i kravtekst - applikasjonsskjemapakkenavn vs. SOSI_kortnavn
Innmeldte kommentarer #1080: feil eksempel i 12.1.1 og uklarhet ang. bruk av "utkast" som del av pakkenavn
Innmeldte kommentarer #1081: identiske krav og overlappende krav i standarden
Innmeldte kommentarer #1082: feil i kravtekst - req/uml/structure
Innmeldte kommentarer #1083: feil i kravtekst - krav/19
Innmeldte kommentarer #1084: overlappende krav om definisjoner
Innmeldte kommentarer #1085: mangler kobling til eksterne kodelister
Innmeldte kommentarer #1086: konflikt mellom kodeliste kommunenummer og objekttype kommune (tilsvarende for fylker)
Innmeldte kommentarer #1087: Oppdateringsdato i SOSI_Fellesegenskaper
Innmeldte kommentarer #1088: Assosiasjon mellom Kommune og SEFRAKminne
Innmeldte kommentarer #1089: definisjon feature type
Innmeldte kommentarer #1090: revisjon kodeliste målemetode
Innmeldte kommentarer #1091: Potensielle tillegg til SOSI Biologisk mangfold
Innmeldte kommentarer #1092: Feil i kap. 13.5
Innmeldte kommentarer #1095: Nye egenskaper tilknyttet fagområdet Biologisk mangfold
Innmeldte kommentarer #1096: Ny egenskap og nye/endrede koder i fagområdet Arealressurs
Innmeldte kommentarer #1097: Nye koder i fagområdet Forurensning
Innmeldte kommentarer #1098: Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Vegnett
Innmeldte kommentarer #1099: Ny kode tilknyttet fagområdet Vegsituasjon
Innmeldte kommentarer #1100: Nye koder i fagområdet Bane
Innmeldte kommentarer #1101: Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Bygninger
Innmeldte kommentarer #1102: Nye koder og annet tillegg tilknyttet fagområdet Friluftsliv
Innmeldte kommentarer #1103: Mindre avvik i fagområdestandarden for Gravplass
Innmeldte kommentarer #1104: Endringer tilknyttet fagområdet Jordsmonn
Innmeldte kommentarer #1105: Nye egenskaper, datatyper, koder og kodelister tilknyttet fagområdet Kulturminner
Innmeldte kommentarer #1106: Nye egenskaper tilknyttet fagområdet Landskap
Innmeldte kommentarer #1107: Endringer tilknyttet fagområdet Luftfartshinder
Innmeldte kommentarer #1108: Ny egenskap og ny kode tilknyttet fagområdet Lufthavn
Innmeldte kommentarer #1109: Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Naturvernområder
Innmeldte kommentarer #1110: Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Reindrift
Innmeldte kommentarer #1111: Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Samferdsel generell
Innmeldte kommentarer #1112: Nye koder tilknyttet fagområdet Samfunnssikkerhet
Innmeldte kommentarer #1113: Endringer tilknyttet fagområdet Vann
Innmeldte kommentarer #1114: krav 17 trenger en omformulering
Innmeldte kommentarer #1115: revurder alle setninger med "skal"
Innmeldte kommentarer #1116: SOSI_Modellstatus i SOSI-modellregister
Innmeldte kommentarer #1117: behov for å kunne angi referanser i en produktspesifikasjon
Innmeldte kommentarer #1118: Tilgang til originalkilden til alle figurer i standardene
Innmeldte kommentarer #1119: underspesifisert modellering av basistyper
Innmeldte kommentarer #1120: avledede egenskaper i UML-modeller
Innmeldte kommentarer #1121: presisering av SOSI-UML-profil
Innmeldte kommentarer #1122: for streng formulering av req/spatial/object
Innmeldte kommentarer #1123: bedre forklaring i kravtekst for alle kravene som er tilknyttet GFM
Innmeldte kommentarer #1124: req/uml/attribute i Regler for UML-modellering
Innmeldte kommentarer #1125: feil referanse til ISO 19135
Innmeldte kommentarer #1126: uklart navn på krav /krav/pakkeavhengighet/produktspesifikasjoner
Innmeldte kommentarer #1127: eksterne avhengigheter på produktspesifikasjonsnivå
Innmeldte kommentarer #1128: Regler for UML-modellering, mer enn en stereotype
Innmeldte kommentarer #1129: feil i SOSI-formatprofil
Innmeldte kommentarer #1130: feil navn i standarden
Innmeldte kommentarer #1131: uklar definisjon for akser x, y, z
Innmeldte kommentarer #1132: innspill til endring av punkt 6.4 i Satellittbasert posisjonsbestemmelse
Innmeldte kommentarer #1133: dårlige definisjoner av kodene i kodelista Synbarhet
Innmeldte kommentarer #1134: kreve dokumentasjon av brukstilfeller og fjerne godkjenningsprosess fra standarden
Innmeldte kommentarer #1135: enhetlig bruk av termer i hele dokumentet
Innmeldte kommentarer #1136: [/krav/visualisering] i Regler for UML-modellering 5.0/5.1 er for streng
Innmeldte kommentarer #1137: "høring" bør være lovlig verdi for SOSI_modellstatus
 
 
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
SOSI standarder
 
« Previous Next »

Also available in: PDF PNG