Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #75

Modell for nasjonale planoppgaver

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2010-03-17
Due date:
Standard:
SOSI standard Plan
Kontaktperson:
Wenche Stinessen
Bedrift, etat, virksomhet:
Trondheim kommune
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG9
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

1 Nasjonale planoppgaver
Forslag til ny objekttype NpOmråde (nasjonalt planområde) med tilhørende
NpGrense:

NpOmråde
+ område [0..1] : Flate
+ posisjon [0..1] : Punkt
+ arealplanId : NasjonalArealplanId
+ statlignummer : Integer = 1
+ plantype : NpPlantype
+ planstatus : Planstatus (kodene 6, 7 og 8 kan ikke benyttes for
NpOmråde)
+ lovreferanse : LovreferanseType (kun kode 4 og 6 som gyldige verdier)
+ lovreferanseBeskrivelse [0..1] : CharacterString
+ ikrafttredelsesdato [0..1] : Date
+ plannavn [0..1] : CharacterString
+ vedtakEndeligPlanDato [0..1] : Date
+ kunngjøringsdato [0..1] : Date
+ statligPlanTema [0..1] : NpStatligPlanTema

NpGrense

NpStatligPlanbestemmelse
+ grense : Kurve

+ gyldigTilDato : Date
+ statligPlanbestemmelseType : NpStatligPlanbestemmelseType

RprOmråde

(som i versjon 4.2)

Kodelister:

<> NpPlantype Definisjon/lovref: + Nasjonale forventninger = 1 + Statlig planretningslinje = 2 + Statlig planbestemmelse = 3 + Statlig arealplan = 4 + Rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer = 5 - Nasjonale forventninger jf pbl § 6 – 1 - Statlig planretningslinje jf pbl § 6 – 2 - Statlig planbestemmelse jf pbl § 6 – 3 - Statlig arealplan jf pbl § 6 – 4 - jf pbl1985 § 17-1, 6.ledd <<codeList>> NpStatligPlanbestemmelseType + forbud mot iverksetting uten samtykke = 1 + iverksetting i samsvar med bindende plan = 2 jf pbl § 6 – 3 første ledd <<codeList>> NpStatligPlanTema + endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg etter energiloven = 1 + endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg etter vannressursloven = 2 + endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg etter vassdragsreguleringsloven = 3 jf pbl § 6 – 4 tredje ledd NB! Tabell-redigeringen ikke helt bra ved klipping fra Word til hit

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2010-03-17

Also available in: Atom PDF