Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #51

SOSI-koding av jaktvald/jaktfelt

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2011-04-27
Due date:
Standard:
SOSI standard Biologisk mangfold
Kontaktperson:
Tore Gjul
Bedrift, etat, virksomhet:
Surnadal kommune
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Bioma

Fra epost fra Tore Gjul 2008, purra opp april 2011:

Hei.

Vi i kommunane som driv med forvaltning av storvilt (elg, hjort og rådyr)
har no etter kvart starta arbeidet med å digitalisere grenser og flater
for vald og jaktfelt.
I en kommune har vi frå eit til mange vald, og kvart vald er igjen inndelt
i jaktfelt. Eit vald er den geografiske eininga kommunen skal forhalde seg
til. Jaktfelt er ei inndeling som grunneigarane brukar ved den praktiske
utøvinga av jakta.

I den nye SOSI-standarden (4.0) så har vi ikkje noko objektkatalog
(objekttype) som passer.

I førre SOSI-versjon (3.4) kunne vi bruke slikt opplegg for digitalisering
av vald:
Valdgrenser: LTEMA 4270 og OBJTYPE Viltgr
Valdflater: FTEMA 4270 og OBJTYPE Viltomr

I SOSI 4.0 finn eg ikkje noko objekttype som passar til dette formålet.
Jfr. Standarden som eg finn på nettet:
http://www.statkart.no/SOSI+standarden+versjon+4.0+med+noen+oppgraderinger+
til+nyere+versjoner.d25-SwJrU1o.ips

Har dere noko forslag til korleis dette kan løysast i SOSI 4.0 -standarden?
Kan det ved revisjon av 4.0-standarden være aktuelt å opprette nye
objekttyper som passer for dette formålet?

Det vi treng er fire objekttyper (da med standard egenskaper):
VALD (flate)
VALDGrense

JAKTFELT (flate)
JAKTFELTGrense

Kopi av epost-svar til Tore Gjul 2011-04-27:

Du skriver at det finnes ”kodeverk” i SOSI 3.4 som til en viss grad
passer, men antyder at disse er blitt borte i SOSI 4.0.
Jeg mener imidlertid at SOSI 3.4-mulighetene er videreført i SOSI 4.0
fagområde Biologisk mangfold, der objekttypen BMArtOmråde er en felles
objekttype for å kode alle slags vilt-arters bruk av naturen. BmArtsOmråde
(et geografisk område) har egenskapene bmArt (forteller hvilken art som
bruker området) og bmOmrådefunksjon (forteller hvordan arten bruker
området, for eksempel til beite, trekkvei, hi, yngling osv). Slike
BMArtsOmråder kan overlappe hverandre, der flere arter bruker samme
område, og kanskje også samme art bruker et område til flere ”funksjoner”.

Det du etterspør er imidlertid ikke de rent biologiske sidene av artene,
men hvordan vilt-artene utnyttes/jaktes. Dette kan jeg ikke se er dekket
verken i eldre SOSI-versjoner eller i gjeldende SOSI-versjon.

I SOSI-arbeidet er det opprettet arbeidsgrupper basert på fagområder. Ei
av arbeidsgruppene (Ag6) har ansvar for ”Naturressursdata” og arbeidet med
å lage et standardisert opplegg for jaktvald vil naturlig høre hjemme der.
Samtidig er det viktig å få med ansvarlig fagetat (i dette tilfellet
Direktoratet for Naturforvaltning) i arbeidet med å utarbeide forslag.

Jeg vet også at det har foregått arbeid i Tingvoll kommune på
hjortevald-forvaltning, et arbeid som bl.a. resulterte i et
GIS-hovedprosjekt på Høgskolen i Gjøvik i 2001.

Siden du tar dette opp igjen nå, regner jeg med det ennå er av interesse å
få gjort noe med det. For at det skal bli nok ”trykk” på dette i
SOSI-sammenheng, er en helt avhengig av å ha noen fagpersoner som vil
engasjere seg i arbeidet.

Synes du det er grunnlag for å starte opp et arbeid for standardisering av
fagområdet jaktvald/jaktfelt?
Har du forslag til personer som kan være villig til å delta i dette
arbeidet?

Epost-svar fra Tore Gjul 2011-04-27:
--------------------------------------------
Takk for tilbakemelding.

Jeg vet at det foregår digitaliering av vald og jaktfelt rundt om i
kommunene.
De eksemplene av databaser jeg har sett fra ulike kommuner, er at det blir
brukt svært ulik SOSI-koding. Eller at det ikke blir bruk SOSI i det hele
tatt, kun selvlaga baser.

Det er nå etter hvert ønske om å vise vald-grenser i kommunene sine
webkart. Her på Nordmøre har vi ett samarbeid om innsynsløsning for kart.
( http://kart.nois.no/orkide/ )
For å vise Vald-grenser i WebInnsyn er vi avhengig av at alle kommuner i
samarbeidet bruker same opplegget ved digitalisering.

Så etter mitt syn, og flere som jeg har prata med, så er det behov for å
utarbeide standardisering for dette fagområdet.

Når det gjelder aktuelle fagpersoner, så vet jeg at det foregår ett arbeid
med digitalisering av valdgrenser i regi av Bioforsk på Tingvoll.
Her er det Unni Støbet Lande som driver dette arbeidet. Hun har doktorgrad
og kan svært mye GIS. Hun treffes på 92886513 eller
Jeg prata med hun i dag, og hun er villig til å være med i ei
arbeidsgruppe.

DN bør også være representert, Unni viste om to aktuelle personer der: Jan
Paul Bolstad og Tore Opdahl. Vi har ikke vært i kontakt med dem om dette
tema.

Kartverket må være med. Her har vel du kontroll på mannskapet.

I tillegg kan jeg gjerne stille opp i ei arbeidsgruppe. Jeg har etter
hvert mye erfaring med GIS og viltforvaltning på kommunenivå.
(Har bla jobba ett år som kart/GIS ingeniør i Rindal kommune.)

Håper det kan gjøres noe med dette.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2011-04-27

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Biologisk mangfold

Also available in: Atom PDF