Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #31

Forslag om ny objekttype InnsjøRegulert

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2011-08-09
Due date:
Standard:
SOSI standard Bane
Kontaktperson:
Øystein Dokken
Bedrift, etat, virksomhet:
SK
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG4
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Til bruk i kartdatabasene N50-N5000 Kartdata ønskes det innført en ny
objekttype som beskriver om en innsjø er regulert. Objekttypen ønskes
brukt på flategeometrier. I dag finnes kun objekttypen InnsjøkantRegulert
i SOSI (definisjon fra SOSI: avgrensningslinje for innsjø som er
oppdemt/regulert).

Ønsket objekttypenavn er InnsjøRegulert og forslag til definisjon er:
innsjø som er oppdemt/regulert.
I dagens versjon er det kun 1 objekttype for innsjø-flate. Skal forslaget
over godkjennes, må en først ha gått gjennom prinsippene for hvordan
regulerte innsjøer skal kodes. Denne inkluderer i alle fall bruk av
objekttypen InnsjøkantRegulert (som i så fall ikke lenger kan være tillatt
som begrensingslinje for objekttypen Innsjø) og også 5 egenskaper knytta
til regulert vannstand (vannstandHøyesteRegulert,
vannstandLavesteRegulert, vannstandRegHøyesteRegistrerte,
vannstandHøyestRegistrert og vannstandLavestRegistrert). Det bør også
vurderes om opplysning om innsjøen er regulert like enkelt kan håndteres
som en egenskap, jfr egenskapen TypeInnsjø.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Assignee set to Erling Onstein
  • Start date changed from 2013-05-30 to 2011-08-09

Also available in: Atom PDF