Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #183

Behov for en egen objekttype for Trekkum

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
Besluttet
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2008-06-03
Due date:
Standard:
SOSI standard Ledningsnett
Kontaktperson:
Helge Dahl
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens vegvesen Region sør
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7b
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Vsit

Statens vegvesen Region sør ser behov for å få etablert en egen objekttype
for Trekkum i SOSI generell objektkatalog og tilhørende reservasjon av
temakode i "mappinglista"(xls-fil).
Objektet trekkum bestilles i dag i alle vegprosjekt men vi mangler altså
en objekttype/temakode i SOSI "å henge geometrien på". Dette fører til at
de ulike prosjektene oppretter egne objekttyper/temakoder under datafangst
som er uheldig sett i en større sammenheng. Datafangst skjer vanligvis
gjennom innmåling(GPS/totalstasjon) eller fra byggeplan.
Det er ingen objekter i FKB i dag som innlemmer Trekkum i sine
definisjoner. Objekttypen Kum har f.eks følgende def: "topp av rørsystem
for vann og avløp, representert som et sirkelformet kumlokk" og passer
dermed dårlig.
Objekttypene Trekkrør og Trekkekanal (linje/traseer) er representert som
egne objekter i SOSI generell objektkatalog(superforenklet modell).
Imidlertid finnes Trekkum som lovlig kodeverdi under
Koplingstype(Ledningsnett) i SOSI generell objektkatalog. I den fulle og
forenklede modellen har vi objekttyper som henholdsvis Koplingsobjekt og
LednTrasenode. Disse kan tildeles egenskapen Koplingstype  TK (Trekkum) på
linje med Kum , Sluk , Hydrant m.fl. som på sin side har fått egne
objekttyper i den superforenklede modellen.
Forslag til definisjon/beskrivelse for trekkum:
"trekkum for el- og telekabler representert ved rektangulært eller
sirkelformet kumlokk"
Eksempel på trekkum:

Vi så også at objektet på sikt ble tatt inn i en produktspesifikasjon
(FKB?) dersom det viser seg hensiktsmessig. En oppføring i en
produktspesifikasjon gir som kjent ofte en langt bedre beskrivelse og
definisjon av objektet noe som bl.a. vil forenkle bestilling av
registrering/datafangst.
----------------------  FKB-forslag -----------------
Definisjon (SOSI Del 2) trekkum for el- og telekabler representert ved
rektangulært eller sirkelformet kumlokk Geometritype(r) PUNKT
Registreringsmetode
Enkeltpunkt.
Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Ved fotogrammetrisk registrering kan
det være vanskelig å se trekkum når bildemålestokken er
mindre enn 1:5 000. Trekkum bør derfor signaleres.
(Ved fotogrammetrisk registrering bør ambisjonsnivået ikke være mer enn
"kumlokk"! Kummen er mer eller mindre eksentrisk i forhold til kumlokket.
Informasjon om kumlokks plassering er i seg selv en interessant
informasjon.) Grunnrissreferanse Senter kumlokk.
Høydereferanse Terrengnivå.
Assosiasjoner (fra UML-modellen) Ingen.
Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Ingen.
Egenskaper til objekttypen

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2008-06-03

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Ledningsnett

#3 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Assignee set to Magnus Karge

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Ledning som foregår for tiden

#4 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Status changed from I prosess to Besluttet

Geir Myhr Øien, 23.3.21: "...vi kan anse denne som løst. Det han etterspør mener jeg allerede er inkludert i SOSI standarden Ledningsnett 4.6 og Trekkekum (LednKum) er tatt inn som objekttype i FKB-Ledning 4.5 (4.6). Det er riktignok registrert veldig få trekkekummer i FKB pdd., men muligheten er i alle fall der. I revisjonsarbeidet tenker jeg det mer er et spørsmål om denne objekttypen fortsatt skal være en del av FKB-Ledning."

Saken lukkes.

Also available in: Atom PDF