Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #140

Forslag til nye objekttyper fra FKB

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2009-09-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Bygningsmessige anlegg
Kontaktperson:
Lars Mardal
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Bygnan

I FKB-versjon 4.01 har vi definert to nye objekttyper som ikke er meldt
inntil dere.  Dette fordi jeg ikke trodde det var nødvendig å ha disse
objekttypene i SOSI. Jeg har imidlertid nå fått et ønske fra Norkart om å
ta inn disse objektypene i SOSI, og videresender en beskrivelse av
objekttypene. Beskrivelsen er hentet fra FKB-versjon 4.01 Generell del (se
under). Jeg er usikker på hvilket databeskrivelseskapittel disse
objekttypene hører hjemme i.
 
0.1.1  Tilbakemeldinger fra kartkontroll
Etter gjennomført kartkontroll kan det være behov for å dokumentere
påviste feil. For enklere å kunne utveksle denne type informasjon kan det
være aktuelt å opprette et eget ”kartkontrolldatasett”  som inneholder
påviste feil. Dette datasettet kan for eksempel benyttes ved reklamasjon
av en leveranse av FKB-data.
 
Koding av ”kontrolldatasettet” anbefales utført som følgende:
-          Bruk objekttype Kartkontroll (..OBJTYPE Kartkontroll). Geometri
kan være PUNKT, KURVE og FLATE.
-          Bruk objekttype Kartkontrollavgrensning (..OBJTYPE
Kartkontrollavgrensning) for å avgrense flater med informasjon fra
kartkontroll.
-          Feil i fullstendighet kodes med egenskapen
..FEIL_FULLSTENDIGHET <beskrivende tekst av påvist feil>
-          Feil i egenskapskoding kodes med egenskapen
..FEIL_EGENSKAPSNØYAKTIGHET <beskrivende tekst av påvist feil>
-          Feil i logisk konsistens ..FEIL_LOGISK_KONSISTENS <beskrivende
tekst av påvist feil>
-          Feil i stedfestingsnøyaktighet kodes med egenskapen
..FEIL_STEDFESTINGSNØYAKTIGHET <beskrivende tekst av påvist feil>.
-          Bruk egenskapen SIKKERPÅVISNING for å angi om man er sikker på
om den er en reele feil i datasettet. Verdien JA benyttes dersom man er
sikker på at det er en feil i datasettet. Verdien NEI benyttes dersom man
er usikker på om det er feil i datasettet. Verdien SPØRSMÅL benyttes for å
angi at man har et spørsmål til registreringen.
-          Egenskapen ..FKB-DATASETT <verdi> for å angi hvilke datasett
tilbakemeldingen gjelder.
 
Det gjøres oppmerksom på at denne kodingen ikke er spesifisert i
SOSI-standarden.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-09-15

#2 Updated by Anonymous over 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from SOSI AG5 to SOSI AG1

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Bygningsmessige anlegg

#4 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Assignee set to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF