Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #129

Presentasjonav tekster

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2009-10-24
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle konsepter
Kontaktperson:
Lars Eggan
Bedrift, etat, virksomhet:
Norconsult
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Del1

Saken har blitt diskutert med Andreas Røstad og Lars Mardal, og det er
bred enighet om at dette må drøftes og utbedres.
Selve forslaget er vårt eget.
 Ønsker at følgende sak tas opp i SOSI Ag1:
 Det er store problem med å håndtere import og eksport av tekster langs
kurve.
 Fra SOSI/KB definisjon:
Tekstkurve angir en kurve som teksten skal slynge seg langs. Teksten skal
slynge seg når tekstdatagruppa har mer
enn 3 punkter. Da skal teksten starte i punkt 2, og slynge seg langs
punktene. Hvis den kurva som punktene danner
er for kort, fortsetter teksten langs samme retning som kurvens avslutning.

Påkrevde egenskapsdata er kun referansemålestokk REFMST.
Dette gjør det tilnærmet umulig å få til en fornuftig konvertering (og
presentasjon) av disse tekstene.
 
Jamfør innledning i FKB s 3:
"I standarden Grafisk utforming av kart i målestokk 1:500-1:10 000 er
tekststørrelser og referansepunkt for tekst
spesifisert for alle aktuelle presentasjonsobjekter.
Alle egenskapsverdier som ligger på objektnivå overstyrer tilsvarende
verdier gitt på tegneregelnivå."

Der er ikke holdbart at man skal tolke tegneregler fra grafisk standard
for dette – dessuten finns det i dag ingen oppdatert grafisk standard
tilpasset SOSI 4.0.
Forslag 1:
Det finnes en del opsjonelle egenskaper som gjør at dette kan løses, men
da må de bli påkrevd.
 Følgende egenskap må bli påkrevd:
…DIM-HØYDE (som tilhører ..DIM) - høyde i millimeter på kartet pr. bokstav.

...DIM-BREDDE fjernes, dvs utgår, har ingen hensikt i dag med dagens
fonter.
 Det må sies noe om hva som er standardverdi for ..SPERRING dersom den
ikke er der.
I tillegg må det spesifiseres skrifttype, eller i det minste at det
forutsettes en standard skrifttype (Arial er brukt i dag).
 Det tillates IKKE tekster over flere linjer dersom den skal følge kurve,
det er ingen god måte å få dette til på.
Må heller løses med flere .TEKST objekt.
Forslag 2:
Redefinerer tekst langs kurve, slik at det blir en koordinat for hvert
tegn i strengen. Da blir en del av de andre egenskapene overflødige, og
gjør det mye enklere å overføre data, og ikke miste informasjon. Gjør oss
mindre avhengig av å vite skrifttype, størrelse m.m.
SPERRING utgår da.
Redigering internt av slike strenger i systemene skulle da også bli
enklere etter vår mening.
Johnny Andersen
Hvis det skal spesifiseres en skrifttype uansett standard eller ikke så må
det være en som kan "fange oppe" og presentere samiske karakterer.

----------------------
Ståle Haug (091109)
Tekst på kart er litt spesielt, siden det er et grafisk element som ofte
blir ’tvunget’ til å oppføre seg som et geografisk element. Dette fører
ofte til utfordringer, som i dette tilfellet.
 
Det er skissert to mulige løsninger.
 
Løsning 1 er akseptabel og syntes å ikke være så veldig komplisert å
forholde seg til eller implementere i nåværende løsninger. Men jeg mener
at det også burde være mulig å oppgi skriftstørrelse ikke bare i
millimeter men også i punkter. Tradisjonelt er dette standarden innen
grafisk bransje, og mange systemer støtter kun skriftstørrelse oppgitt i
punkter.
 
Løsning 2 kan jeg ikke helt se hvordan kan gjennomføres i praksis, dersom
det skal beregnes en koordinat per bokstav. Blant annet vil man da få
store problemer dersom man ønsker å endre skrifttype/font eller størrelse.
----------------------------------------------
Lars Eggan (111109)
Enig i utgangspunktet at tekststørrelse kan kunne oppgis i punkter, men er
litt opptatt at vi kun holder oss til en enhetstype, og mm har vi alltid
brukt i Norge.
Er jo ikke noe problem å regne tilbake til punkter.
 
Angående løsning 2:
Å endre skriftstørrelse eller skrifttype som avviker mye fra
utgangspunktet på tekst langs kurve er egentlig ikke så  aktuelt, det vil
aldri bli pent.
Løsning 2 er fristende, da det sikrer at vi får overført den eksakte
presentasjonen av teksten mellom systemer.
Og håndtering og redigering innen i de ulike systemer blir etter min
mening enklere. Man kan avpasse avstand mellom bokstavene slik at det ser
penest ut, ikke nødvendigvis ha en fast avstand mellom dem.
-------------------------------------------------------
Ståle Haug (121109)
Ang løsning 1:
Her i Kartverket er det alltid blitt punkter for skriftstørrelser, ikke
mm. Dette fordi punkter er ’typografispråket’, og vi leverer våre data til
trykking hos eksterne leverandører som kun forholder seg punkter og ikke
mm. Så jeg dermed uenig i at ’mm har vi alltid brukt i Norge’ er noen
grunn til at SOSI ikke også skal kunne støtte punkter. 
Men som du sier, det er jo bare å regne om tilbake til punkter. Om man da
er enig om hvordan den omregningen gjøres, men så vidt jeg har forstått er
det bare noen retningslinjer som gjelder for dette.
Ang løsning 2:
Vi opplever at det stadig er behov for å endre skrifttyper og
skriftstørrelser, også på buet tekst. Dette fordi navnedataene våre brukes
på ulike trykte kartprodukter i ulike målestokker, men særlig fordi
navnene brukes på både papirkart og i WMS-tjenester. Derfor er det stadig
vekk behov for å skalere navnene, særlig i WMS-tjenestene fordi navn på
skjerm må forstørres i forhold til navn trykt på papir. Det brukes også
ulike skrifttyper på skjerm i forhold til på trykte kart.
Derfor høres løsningen med en koordinat og vinkel per tegn noe skremmende
ut for oss, og vil være direkte ubrukelig i de fleste sammenhenger.
--------------------------------------------------
27.11.09 Lars Eggan
Vi innser at det er Alternativ 1 som må brukes, for ikke å lage for mye
støy i forhold til eksisterende praksis. Alternativ 2 ble bare skissert
som en annen mulig løsning.
Men ser helt klart behovet for at skrifttype og skriftstørrelse MÅ inn som
standardverdier. Disse skal da oppfattes som om at det er disse verdiene
som ble brukt da teksten ble laget.
Jeg er helt enig i prinsippet at man ikke skal legge inn
presentasjonsregler for data i et GIS-system, men tekster er spesielle.
Kan etter min mening ikke sammenlignes med fargen på en flate (for
eksempel Bygning).
Kan vel ikke være bedre at man gjetter på at alle tekster skal være Arial
2.8 mm?
For tekster langs kurve er dette helt nødvendig for konsistens mellom
ulike system!
Og selv om man legger inn disse parametrene, så er det jo ikke noe som
sier at man ikke kan overstyre dette.

 

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-10-24

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Generelle konsepter

Also available in: Atom PDF