Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #117

Gyldighet til geografiske objekter - behov for felles prinsipper

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2010-02-19
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Erling Onstein
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

I forbindelse med oppdateringer i SOSI Del 2 Veinett er det kommet fram et
ønske/behov fra DN/INON om å ha inn et "tatt-i-bruk"-tidspunkt på de ulike
veiene. I DN/INON-sammenheng er det viktig å vite når de ulike veiene er
tatt i bruk, for å kunne finne ut hva som er inngrepsfri natur til ulike
tider. I meldingen fra DN/INON er det antydet at en oppløsning/presisjon
på 5 år er passende for deres bruk.

I diskusjon i veinetts-gruppa under SOSI Ag7a 2010-02-18, ble det også
opplyst at det er behov for å innføre et "tatt-i-bruk"-tidspunkt i NVDB.
Tidspunktet som er ønsket i NVDB er "snor-klippe-dagen", ev den dagen det
ble satt trafikk på veibiten.

Det har i SOSI Ag1 tidligere vært diskutert livsløpssykluser for data.
Diskusjoner rundt det har til nå vært knytta til når ting dukka opp i
databasen/ble registrert. Det behovet nettverksgruppa påpeker, er knytta
til når objektene fysisk oppstår i virkeligheten.

Veinetts-gruppa ser behovet for at prinsippene med gyldighets-område for
geografiske objekter skal "løses" på et mer generelt nivå. Det er spor av
løsninger i ulike deler:

- i den generelle egenskapen STATUS er det gitt ulike koder for hvilken
status et objekt kan ha. Disse er (desverre) ikke kobla til tidspunkt.

- I SEFRAK, egenskap Kulturminndedateringsainfo / KM_DAT_INFO er det
modellert en mekanisme for å knytte en tilstand/status og et tidspunkt
(100år/25år-presisjon) til ulike objekter(dvs gamle bygninger).

- i faghområde BYGG er det for objekttype Bygning tatt inn Bygningsstatus,
både som enkelt-egenskap (max 1, uten tidspunkt) og som del av
BygningsstatusHistorikk (kobla til tidspunkt). Kodelista for status her er
svært knytta til saksbehandlings-tidspunkt i byggesaken.

- i INSPIRE Data Specifications Transport network er det definert opp to
"enkle" egenskaper: vaildFrom og validTo, med en definisjon ("The time
when the transport area started to exist in the real world.") svært likt
behovet i veinetts-gruppa.

Spørsmålet er da:
- skal SOSI Ag7a definere opp en mekanisme for dette knytta til veinett,
som dekker INSPIRE/NVDB/DN-INON-behov, eller skal SOSI Ag1 definere en
generelle mekanisme ?

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2010-02-19

Also available in: Atom PDF