Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1113

Endringer tilknyttet fagområdet Vann

Added by Tore Johnsen over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-08-23
Due date:
Standard:
SOSI standard Innsjøer og vassdrag
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG4
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Codelist: «codeList» VannBredde
Mange forskjellige koder lagt til i Nxx kartdata:
"Bredde < 3m"
"Bredde > 15m"
"Bredde < 40m"
"Bredde > 40-100m"
"Bredde > 100m"
"Bredde > 300m"
"Bredde > 500m"
"Bredde <> 40-300m"

«featureType» FlomAreal i «ApplicationSchema» Flomsoner-1.1
Ny egenskap: "symbolFlom" med tilhørende kodeliste "SymbolFlom"
"flomLavPunkt" endret til "lavpunkt"

«featureType» InnsjøElvSperre
ny egenskap i Nxx kartdata: "høyde"

«featureType» Innsjø
ny egenskap i Nxx kartdata: "høyde"

«featureType» InnsjøRegulert i «ApplicationSchema» Vannkraft_1.3, realisering av «featureType» Innsjø
Ny:
"volumOppdemt"
"delfeltNr"
"spID"
"kdbNr"
"magasinFormål" med tilhørende kodeliste "MagasinKategori"
"magasinKategori"
"magasinAreal"
"magasinNavn"
"elvenavnHierarki"
Endrede:
"vannstandHøyesteRegulert" til "høyesteRegulerteVannstand"
"vannstandLavestRegulert" til "lavesteRegulerteVannstand"
"vatnLøpenummer" til "vatnLnr"
"vassdragsnummer" til "vassdragsNr"

«featureType» Nedbørfelt
realisert som «featureType» Analyseområde i «ApplicationSchema» Flomsoner-1.1, mulig behov for ny objekttype.
Nye egenskaper:
"flomsoneOmråde"
"orgKoordSys"
"flomsoneNavn"
"kartlagteFlommer"
"nedbørfelt"
"rapportNr"

«featureType» Tverrprofillinje i «ApplicationSchema» Flomsoner-1.1
Nye egenskaper:
"normalvannstandMoh"
"flomvannstand10Moh"
"flomvannstand20Moh"
"flomvannstand50Moh"
"flomvannstand100Moh"
"flomvannstand200Moh"
"flomvannstand500Moh"
"flomvannstand1000Moh"
"flomvannstand200KlimaMoh"
"avstandMeter"
"midtLinjeID"

«featureType» VassVernOmr i «ApplicationSchema» Verneplan_1.1
Nye egenskaper:
"objektid"
"objektnavn"
"supplering"
"ikrafttredningsdato"

Also available in: Atom PDF