Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1105

Nye egenskaper, datatyper, koder og kodelister tilknyttet fagområdet Kulturminner

Added by Tore Johnsen over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-07-25
Due date:
Standard:
SOSI standard Kulturminner
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«featureType» Kulturmiljø
Ny egenskap i «ApplicationSchema» Kulturminner - Kulturmiljøer_20160503:
"kulturmiljøKategori", med tilhørende ny kodeliste "Kulturmiljøkategori"

«featureType» Kulturminne
Nye egenskaper i «ApplicationSchema» Kulturminner - Enkeltminner_20180301 og «ApplicationSchema» Kulturminner - Lokaliteter_20180301:
"kulturminneEnkeltminneArt" med tilhørende kodeliste "KulturminneEnkeltminneArt"
"kulturminneLokalitetArt" med tilhørende kodeliste "KulturminneLokalitetArt"
"tilleggsvern" med tilhørende datatype "TilleggsVern"
"områdefredning" (Boolean)

«codeList» KulturminneDatering
Nye koder i «ApplicationSchema» Kulturminner - FredaBygninger_20180301 og «ApplicationSchema» Kulturminner - Enkeltminner_20180301:
"Fra før 1945 (Svalbard)"
"Fra etter 1945 (Svalbard)"
"1940-1945"
"1600-1799"
"1700-1899"
"1800-1999"

«dataType» KulturminneDateringGruppe
Nye egenskaper i «ApplicationSchema» Kulturminner - FredaBygninger_20180301 og «ApplicationSchema» Kulturminner - Enkeltminner_20180301:
"kulturminneDateringMetode" med tilhørende kodeliste "KulturminneDateringMetode"
"kulturminneDateringEksakt" (CharacterString)

«codeList» KulturminneDateringKvalitet
Ny kode i «ApplicationSchema» Kulturminner - Enkeltminner_20180301:
"Ukjent"

«codeList» KulturminneKategori
Nye koder i «ApplicationSchema» Kulturminner - Sikringssoner_20180301 og «ApplicationSchema» Kulturminner - Enkeltminner_20180301:
"Middelalderruin"
"Hager og utomhuselement"
"Utomhuselement"
"Ruiner fra middelalderen"
"Bergkunst"
"Fartøy"

«codeList» KulturminneNåværendeFunksjon
Nye koder i «ApplicationSchema» Kulturminner - FredaBygninger_20180301 og «ApplicationSchema» Kulturminner - Lokaliteter_20180301
"Krigshistorisk"
"Okkupasjon"
"Museum"
"Reindrift"
"Gjenreisning"
"Ute av bruk"
"Utmarksbruk"
"Tømmerfløting"

«codeList» KulturminneOpprinneligFunksjon
Nye koder i «ApplicationSchema» Kulturminner - FredaBygninger_20180301, «ApplicationSchema» Kulturminner - Enkeltminner_20180301 og «ApplicationSchema» Kulturminner - Lokaliteter_20180301:
"Krigshistorisk"
"Okkupasjon"
"Museum"
"Tømmerfløting"
"Reindrift"
"Utmarksbruk"
"Gjenreisning"
"Ute av bruk"

«codeList» Vernelov
Nye kode i «ApplicationSchema» Kulturminner - FredaBygninger_20180301, «ApplicationSchema» Kulturminner - VerneverdigTetteTrehusmiljøer_20180301, «ApplicationSchema» Kulturminner - Enkeltminner_20180301 og «ApplicationSchema» Kulturminner - Lokaliteter_20180301:
"Kirkerundskrivet T3/2000"
"Svalbardmiljøloven" og "Plan- og bygningsloven" er endret litt på skrivemåte.

«codeList» Vernetype
Nye koder i «ApplicationSchema» Kulturminner - Enkeltminner_20180301, «ApplicationSchema» Kulturminner - Lokaliteter_20180301 og «ApplicationSchema» Kulturminner - Kulturmiljøer_20180301:
"Statlig listeført"
"Listeført kirke"
"Kommunalt listeført"
"Kommunalt verneverdig"
"Vernet etter plan- og bygningsloven"
"Sammensatt vernestatus"
"Regionalt verneverdig"
"Vernet fartøy"
"Ikke vernet"
"Opphevet vern"

Also available in: Atom PDF