Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1104

Endringer tilknyttet fagområdet Jordsmonn

Added by Tore Johnsen over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-07-23
Due date:
Standard:
SOSI standard Jordskifteplan
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Codelist: «codeList» Dyrkingsklasse
Koden "Ikke klassifisert" er endret til "Uklassifisert" i alle Jordsmonn produktspesifikasjonene til NIBIO.

Codelist: «codeList» Erosjonsrisiko
Kodene "Liten erosjonsrisiko", "Middels erosjonsrisiko", "Stor erosjonsrisiko" og "Svært stor erosjonsrisiko" endret til "Liten", "Middels", "Stor" og "Svært stor"
i Jordsmonn produktspesifikasjonene til NIBIO. Vurder om "erosjonsrisiko" skal utelates fra kodenavnet i neste revisjon av fagområdestandarden.

Codelist: «codeList» Helling
Lagt til kodene "0-6%", "6-20%", "20-33%" og ">33%" i Jordsmonn produktspesifikasjonene til NIBIO.
Vurder om de skal inn i fagområdestandarden ved neste revisjon, evt. om man bør se på en helt annen tilnærming til kodelisten for Helling.

«featureType» Jordsmonn
Nye egenskaper:
"jordkvalitet" med tilhørende kodeliste: Jordkvalitet.
"organisk" med tilhørende kodeliste: OrganiskMateriale
"kartleggingsmetode" med tilhørende kodeliste: Kartleggingsmetode. Usikkert om denne hører hjemme i en fagområdestandard, men vurderes ved neste revisjon.
"dyrkingspotensialGrønnsaker" med tilhørende kodeliste: DyrkingsklassifiseringGronnsaker
"dyrkingspotensialRapsRybs" med tilhørende kodeliste: DyrkingsklassifiseringRapsRybs
"jordressurs" med tilhørende datatype: Jordressurs
Endrede egenskaper:
"tekstur" med tilhørende ny kodeliste: Teksturgruppe. "tekstur" ser ut til å være flyttet ut fra datatypen "jordtype".

«codeList» NedklassifiseringMandel
Nye koder:
"Liten eller ingen nedklassifisering"
"Uklassifisert"

«codeList» Nedklassifiseringsgrunn
Ny kode: "Liten eller ingen nedklassifisering"

«codeList» Planeringsgrad
Ny kode: "Delvis planert eller påfylt" (ser ut til å ha erstattet "Mye planert eller påfylt")

«codeList» Teksturgruppe
Ny kode: "Uklassifisert"

Codelist: «codeList» Vannlagringsevne
Ny kode: "Uklassifisert"

Codelist: «codeList» WRBgrupper
Nye koder:
"Stagnosol"
"Planosol"
"Dyrka fylling/påfylt jord_"

Also available in: Atom PDF