Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1102

Nye koder og annet tillegg tilknyttet fagområdet Friluftsliv

Added by Tore Johnsen over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-07-11
Due date:
Standard:
SOSI standard Friluftsliv
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Codelist: «codeList» FriluftslivTilrettelegging
Nye koder lagt til i «ApplicationSchema» TurOgFriluftsruter20171210:
Severdighet
Kulturminne
Trimpost/turkasse

«featureType» TurOgFriluftsrute
Egenskapen "belysning" har et ekstra mellomrom etter navnet som rettes ved neste revisjon.
Nye egenskaper i «ApplicationSchema» TurOgFriluftsruter20171210:
uukoblingsID
sesong (denne er løftet opp et nivå fra Fotrute)

«featureType» Fotrute, «featureType» Sykkelrute, «featureType» Skiløype og «featureType» AnnenRute har fått henholdsvis
fotruteInfo, sykkelruteInfo, skiløypeInfo og annenRuteInfo som datatyper. Disse definerer en del generell ruteinformasjon.
Bør vurderes om dette skal inn i standarden, og om det kan generaliseres til en generell "ruteinfo" datatype.

«codeList» SpesialSkiløypetype
Nye koder i «ApplicationSchema» TurOgFriluftsruter20171210:
Rulleskiløype
Annet

Also available in: Atom PDF