Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1097

Nye koder i fagområdet Forurensning

Added by Tore Johnsen over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-05-24
Due date:
Standard:
SOSI standard Forurensning
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Lagt til noen koder i produktspesifikasjonene «applicationSchema» ForurensetGrunn_20141201 og «ApplicationSchema» ForurensetGrunn_2016

«codeList» ArealbrukRestriksjon
nye koder:
Rådighetsbegrensning
Ikke valgt

«codeList» ForurensetGrunnType
nye koder:
Forurenset sjøbunn
Ferskvannssedimenter
Skipsverft
Skytebane

«codeList» ForurensningHovedgruppe
nye koder:
Eksplosiver
Syredannende berggrunn

«codeList» Påvirkningsgrad
Endret/nye koder:
LiteForurensning
AkseptabelForurensning
IkkeAkseptabelForurensning
Ukjent påvirkning

Also available in: Atom PDF