Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1091

Potensielle tillegg til SOSI Biologisk mangfold

Added by Tore Johnsen over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2018-03-16
Due date:
Standard:
SOSI standard Biologisk mangfold
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Tillegg definert i «applicationSchema» Villreinområder_20141201 og «applicationSchema» ArterNasjonalForvaltningsinteresse_20150101
Dette må ses på ved neste revisjon av Biologisk mangfold fagområdestandarden.

«FeatureType» BmArt
Nye egenskaper:
funnetAr [0..1]
funndato [0..1]
funnsted [0..1]
funksjonsperiode [0..1]
okologiskFunksjonsomrade [1..1]
habitat [0..1]
bmAktivitet [0..*]
geografiskPresisjon [0..1]
bmFunntype [1..*]
finner [0..1]
artsbestemtAv [0..1]
bmKjonn [0..1]
artsdatabankID [0..1]

«dataType» BmTakson
Nye egenskaper:
bmGruppe [1..1]
bmForvaltningskategori [1..1]
bmUtvalgskriterium [1..1]

Also available in: Atom PDF