Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1062

Beskrivelse av teksplassering og symbol

Added by Morten Borrebæk over 5 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2016-04-19
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Lars Eggan
Bedrift, etat, virksomhet:
Norconsult
E-mail kontaktperson:
Lars.Eggan@norconsult.com
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

I Relger for YML modellering versjon 5 er tankegangen til tidligere beskrivelse av tekst og symbo, videreført. Teksplassering er angitt som en GM_Primitive, underforstått (ikke beskrevet i standarden) er dette et GM_Point eller GM_curve. Første punkt er plasseringspunkt uten retningsangivelse. Dersom det er GM_Curve med to eller flere punkt beskriver dette er retning eller kurve som teksten skal følge.

Symbol derimot har en beskrivelse av symbolplassering med verdi GM_Point med egenskapen symbolisering for formatering av synbolet, herunder er det angitt en retningsvinkel for retning.

Her er det altså brukt ulike beskrivelsesmåter for tekst og symbol, og det ønskes at tekstplassering også benytter en retningsvektor.

I en foreløpig versjon for Geosynkronsiering er

Tekster (RpPåskrift)
Posisjon endret til objektposisjon. Objektkoordinaten mappes til denne.
Tekst_langs_linje med datatype kurve endret til tekstplassering med GM_Privitive (lovlige geometrier punkt eller kurve). Dette for å kunne støtte dagens representasjon av tekst med 1, 2 eller flere plasseringskoordinater.

Symboler
Posisjon endret til objektposisjon. Objektkoordinaten mappes til denne.
Symbolretning med datatypen retning endret til symbolplassering med GM_Primitive (punkt eller linje (maks 2 punkt)).
Det var ikke enighet om denne endringen. En del systemer har enklere behandling av punkt med retning.

Argumenter for:
Får lik behandling av tekst og symbol.
Forenkling ved transformasjon. Trenger ikke spesialhåndtering av retning ved transformasjon til annet koordinatsystem.

Det er fremdelse uenighet om at retning/orientering av Symbol (og for så vidt Tekst) skal gis som en geometri, og ikke som av type Retning.
Betenkelig at dette vedtas for at det skal være likedan som på SOSI-formatet!
Spesielt mht. at dette ikke er utredet godt nok.
Og ikke (for Symbol) blir gjort som det har vært lagt opp i tidligere føringer (Vector / DirectPosition)

Ber om at dette utredes nærmere, bør ikke ha alvorlige konsekvenser om vi avventer dette litt.

TekstOgSymbolDiskusjon.docx (186 KB) TekstOgSymbolDiskusjon.docx Morten Borrebæk, 2016-04-19 08:40

Also available in: Atom PDF