Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1060

SOSI ledning

Added by Nils Egil Søvde over 5 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2016-03-17
Due date:
Standard:
SOSI standard Ledningsnett
Kontaktperson:
Nils
Bedrift, etat, virksomhet:
I6
E-mail kontaktperson:
Asle Kvam, Powel
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7b
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Bakgrunn

Jeg har vinter jobbet med utvikling og testing av GML produktspesifikasjoner for SOSI Ledning 4.5 med tilhørende FME baserte rutiner for datautveksling. Har bistått Forsvarsbygg med utarbeidelse av produktspesifikasjon for de fleste fagområder som inngår i SOSI Ledning 4.5. Dette har gitt meg meget nyttige erfaringer mht. å vurdere styrker og svakheter i SOSI Ledning 4.5.

Jeg håper og tror at flere kommuner/foretak vil følge etter Forsvarsbygg og utvikle og publisere sine egne produktspesifikasjoner i løpet av 2016. Forsvarsbygg sin produktspesifikasjon med tilhørende import/eksportrutine skal nå være klar til bruk. Produktspesifikasjonen er egnet som «as built dataimport mal» for kommuner/foretak som ønsker å komme i gang med SOSI Ledning GML dataflyt. Men Forsvarsbygg sin produktspesifikasjon kan framstå som for komplisert og omfattende dersom det er ønskelig med «enklere» (mindre detaljert) datautveksling.

Powel har i dialog med Oslo kommune VAV nylig gjennomgått ulike typer dataflytscenarier der det kan være aktuelt å utvikle GML produktspesifikasjoner basert på SOSI Ledning 4.5.

Powel mener at SOSI Ledning 4.5 har en objektmodell som er godt egnet til utveksling/import av as built data for VA-anlegg. For as built data kan det være en fordel med en slik detaljert modell, der det fleste VA-objekter har sin egen objekttype (klasse) i modellen. Men for noen dataflytscenarier, f.eks import av VA-innmålingsdata, har vi identifisert et behov for forenkling i objektmodell i forhold til gjeldende SOSI Ledning 4.5. Vi mener at SOSI Ledning 4.5 er for kompleks i tilfeller der det kun er ønskelig å utveksle geometri og noen få egenskaper pr. objekt.

Vi ønsker derfor å fremme et endringsforslag for å forbedre støtte for forenklinger av SOSI Ledning modellen gjennom produktspesifikasjoner, uten at rammeverket i modellen endres vesentlig.

Målsetning
Vår målsetning er å oppnå større fleksibilitet i SOSI Ledning, slik at det blir enklere å utarbeide gode produktspesifikasjoner for alle aktuelle brukstilfeller av datautveksling.

Forslag til endring

Powel og Oslo kommune VAV anbefaler endring for objekttypen VA_Kopling ved å legge til støtte for forenkling / utelatelse av objekthierarkiet under VA_Kopling. Dette gjennomføres ved å gjøre VA_Kopling instansierbar, slik at de fleste punktobjekter kan modelleres «direkte» ved bruk av denne objekttypen

Dette løses ved introduksjon av to nye egenskaper for VA_Kopling: Type og DetaljType

• Type:
o Ventil
o Rørdel
o Kum
o Måler
o Pumpe
o Hydrant
o Enhetsoperasjon
o UtløpUtslipp
o Bekkeinntak

• DetaljType:
o VentilDetaljType:
 Stengeventil
 Tilbakeslagsventil
 Reguleringsventil
 Lufteventil
 Brannventil
 Bakkekran
o RørdelDetaljType:
 Bend
 Overgang
 Mellomring
 Kryss
 Blindflens
 Grenrør
 Anboring
 Reparasjonsmuffe
o KumDetaljType:
 Sluk
 Tank
 Vanninntak
 Trykkum
 Oljeutskiller
 Slamavskiller
 Fettavskiller
 Overløp
 Sandfang
 Steinfang
o MålerDetaljType (VA_Målertype):
 Trykkmåler
 Mengdemåler
 Nivåmåler
 Temperaturmåler
 Klorrest
o EnhetsoperasjonDetaljType (VA_Enhetsoperasjonstype):
 Marmorfilter
 UV Rensepunkt
 Hydrofor
 Filtrering
 Lufting
 Aktivt kull
 Flotasjon
 Trykksil
 Vanntank/tank
 Klordoseringspunkt
 Lukket tank
 Vannglassdoseringspunkt
 Sandfang/fettfang
 Rist
 Felling/sedimentasjon
 Biologisk rensing
 Kjemisk rensing
 Annen renseprosess

Med hjelp av disse to egenskapene er det mulig å fjerne hele eller bare deler av objekthierarkiet under VA_Kopling i en produktspesifikasjon uten å miste muligheten til å transportere informasjonen om koplingstypen på en standardisert måte. Samtidig åpner vi opp for å kunne introdusere flere koplingsobjekter gjennom utvidelse av Type eller DetaljType kodelistene.

Vi oppnår da en fleksibilitet som gjør at det for brukstilfeller der det er behov for detaljert/kompleks datautveksling kan utvikles produktspesifikasjoner med bruk av fullt objekt hierarki under VA_Kopling, mens det i brukstilfeller med enklere datautveksling (færre detaljer/egenskaper) kan lages produktspesifikasjoner der VA_Kopling brukes som et instansierbart objekt.

Vi mener at en slik endring ville være konsekvent ettersom det finnes liknende egenskaper på både Nettverkstasjon (type: Nettverkstasjonstype) og Kum (funksjon: Kumfunksjon).

Man kan også vurdere å legge til egenskapene Bredde, Lengde, Høyde, Diameter, Materiale på VA_Kopling. Disse er relevante for mange av koplingstypene, men ikke for alle. Pr. i dag inneholder VA_Kopling egenskapen Trykklasse, som kun er relevant for noen av objekttypene under VA_Kopling.

History

#1 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Assignee set to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Vann som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF