Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1058

endringer som bør vurderes ifm. en revisjon av SOSI Regler for UML-modellering

Added by Magnus Karge over 5 years ago. Updated almost 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-02-12
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Description

 1. Kolonne nummer to i tabell 11.12 og 11.13 bør få en bedre forklaring (forslag i vedlagt dokument).
 2. diagrammer i 8.3.5 bør erstattes med elementer uten fargebruk og bedre lesbarhet.
 3. kap. 11 og 12. skrivemåte av stereotyper og skygge/fargebruk i diagrammene
 4. 11.4.3.4.1 Som det fremkommer av Figur 11.11 er TP_Primitive supertypen til TP_Node, TP_Edge, TP_Face og TP_Solid, samt TP_DirectedNode, TP_DirectedEdge, TP_DirectedFace og TP_DirectedSolid, som alle er instansierbare.  ifølge diagrammet er de ikke det, noen er abstrakte.¨
 5. "dette er spesifisert i NS-EN ISO 19123:2007.*" hvorfor er det stjerne i slutten?
 6. I 11.4.8.4 måtte innholdet endres siden lista ikke var oppdatert med tanke på hvilke egenskaper av SOSI_Objekt som utgår. Bør lista utvides med flere, for eksempel kvalitet?
 7. 11.5.2 tabell 11.22: objekter vs. objekttyper? Her mener man trolig objekttyper.
 8. Dokumentet inneholder fortsatt tabeller og figurer som ikke er nevnt i teksten. (figur 11.25, 11.26, tabell 11.28) Vi bør gjøre noe med det.
 9. Vi bruker " Pakkeavhengighet <navnet på applikasjonsskjema>" i kap 11.8 uten at notasjon er forklart.
 10. 12.1.1 /krav/SOSI-modellregister/applikasjonsskjema/versjonsnummer: dersom dato er brukt må den følge samme mønster som i /krav/SOSI-modellregister/applikasjonsskjema/standard/pakkenavn/utkast
 11. tagged values skrives med og uten anførselstegn med både små og store forbokstaver, jeg har (foreløpig) fjernet anførselstegn og skrevet med småbokstaver i kap. 11 og 12.

Mindre rettelser til standarden før den publiseres:
---------------------------------------------------
Kent Jonsrud 2016-02-02

Tittel skal ikke overskrive grønn strek

Versjon 5.0 dato bør bli satt til vedtaksdato (februar 2016) (liten f)

Header bør ha SOSI generell del (som i tittelen) og ikke SOSI standard – Del 1
og bør ikke gjenta SOSI i neste linje

Footer: februar 2016 (liten f)

Kravene er ikke utformet slik at de lett kan listes opp i starten,
vi bør heller legge tekstene tilgjengelige i url-er ut ifra identifikastorene, se
http://skjema.geonorge.no/SOSI/UML-modellering/5.0/krav/flerspråklighet/pakke/

Behold overskrift og legg inn lenke:
LISTE OVER KRAV OG ANBEFALINGER
Se http://skjema.geonorge.no/SOSI/UML-modellering/5.0/

2 Endringslogg:
dato bør bli satt til vedtaksdato (2016-02-09)
grunnlag for endring: Geodataloven og nye klarere isostandarder.

Statens kartverk -> Kartverket?
Kommentar Magnus: Var det ikke sånn at man skulle bruke "Statens kartverk" i offisielle dokumenter? Standarder er vel offisielle dokumenter.
ISO 19103: Conceptual schema language (liten s og l)
ISO 19109: Rules for application schema (liten s)

19103 0g 19109 er nå ISO og ikke ISO/FDIS
link til nettbutill for disse også

Legg inn normativ ref til UML 2:

ISO/IEC 19505-2:2012 UML-2 - Superstruktur
http://www.omg.org/spec/UML/2.4.1/

legg in normativ referanse til rfc for bruk av språkkoding:
IETF RFC 5646

NS-EN ISO 19156:3013 Observasjoner og målinger (ISO 19156:2011)
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=657670
3013 really? og ta bort (ISO 19156:2011) etter navnet, (der de er duplisert på referansene).

legg inn 2.3.1/ på slutten av stien til OCL

for mange linker her, bør forenkle normativ referanse:
NS-ISO 19136:2009 (GML 3.2.1) Geografisk markeringsspråk (GML) (ISO 19136:2007) Annex-E.
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=383028 eller
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=20509
Identisk med OGC 07-061 http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=26765

til:
NS-ISO 19136:2009 (GML 3.2.1) Geografisk markeringsspråk
http://www.opengeospatial.org/standards/gml

og forenkle på samme måten:
ISO 19136-2:2015 (GML 3.3) Part 2: Extended schemas and encoding rules.
http://www.opengeospatial.org/standards/gml

SOSI Nettverk og lineære referanser SOSI del 1 - Nettverk og lineære referanser, versjon 5.0 – oktober 2015
Hva med:
SOSI Nettverk og lineære referanser SOSI generell del - Nettverk og lineære referanser versjon 5.0 februar 2016?

http://der.den.skal.finnes/ikke/tullesti/som/nå/

http://www.kartverket.no/Standarder/SOSI/Retningslinjer-og-veiledere-SOSI/.
redirigeres til
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/standarder/sosi/retningslinjer-og-veiledere-sosi/

http://www.kartverket.no/standarder
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/SOSI/
http://www.kartverket.no/globalassets/standard/sosi-standarden-del-1-og-2/sosi-standarden/sosi-standarden-4.5/stedsnavn45.pdf

Skal vi heller legge disse dokumentene på stabile regimenøytrale stier?
http://sosi.geonorge.no/Standarder/stedsnavn45.pdf
osv.
og så referere til dem fra Kartverket og Geonorge-portalen

6.1
metadata
informasjon som beskriver et datasett [G]
G?

Alle slike: OMG (Object Management Group)
bør endres til motsatt: Object Management Group (OMG)

6.2
agile?
CSL Conceptual schema language (sl)
GeoJSON JSON med rudimentær geometri
SKOS Simple Knowledge Organisation System

Tabell 7.2 Engineering
Kapittel 13 (registere over “tagged values») for «mapping»).
SOSI del1 - Realisering i SOSI og GML.
endres til:
Kapittel 13 (registere over tagged values for "mapping").
SOSI generell del - Realisering i SOSI-format og
SOSI generell del - Realisering i GML.

7.2.2.1
Modelldrevet Arkitektur (MDA) - som er utarbeidet av OMG (Open Management Group) - er...
endres til
Open Management Group (OMG)

7.3
punktum etter setning.

7.3.4
• ISO 19108 Temporal endres til:
Beskrivelse av mer komplekse temporale aspekter
• ISO 19136 Geography Markup Language endres til:
GML (XML) Geografisk markeringsspråk

7.8
Virker denne?
veiledere på http://www.kartverket.no/Standarder/SOSI/Retningslinjer-og-veiledere-SOSI/

7.10
ISO 19103: 2015 Conceptual schema language (sl)

5. avsnitt: linkfeil

figur 7.9:
lag diagonale streker fra de tre aggregeringene nederst.

8.3.6
/anbefaling/brukstilfelleGrafisk
/anbefaling/brukstilfelleMal

8.4.3
/anbefaling/forretningsprosesser

8.5
UML 2.4.1
/anbefaling/sekvensdiagram

9.3
/rec/enterpriseviewpoint/scenarios Prosessdiagram
gi mer luft mellom id og tekst?

10
ISO 19103:2015 Conceptual schema language (sl)

navnemønster SOSI/nnn
/krav/nnn

10.2.2
/anbefaling/2 For bedre forståelse anbefales det å ha
ytterligere navn på konsepter i klart språk,
og ha med definisjoner i ett eller flere språk,
enten i tagged values eller knyttet til et register utenfor modellen.

(Se også tagged value SOSI_presentasjonsnavn og SOSI_bildeAvModellelement i kapittel 13)

10.2.10.1
Et objektdiagram er en instans av et klassediagram – med konkrete forekomster av klassene.
«malen» -> "malen"

11.4.2.7
Navn på restriksjoner som NCName?
Kommentar Magnus: utelates nå, men bør vurderes i en senere versjon med tanke på gjenbruk som identifikator i et register.

req/coverage/schema
1. Enhver spesifikasjon av en coverage funksjon i et UML-applikasjonsskjema skal være i overensstemmelse med NS-EN ISO 19123.
2. Et UML-applikasjonsskjema som bruker coverage funksjoner skal importere coverage skjema slik dette er spesifisert i NS-EN ISO 19123:2007.*
3. En coverage funksjon skal defineres som en egenskap til en objekttype (FeatureType) hvor egenskapverdien er en realisering av en av typene i tabellen over.
Coverage-skjema vil ligge som en modell i SOSI-modellregister.

(hva betyr * i 19123:2007* og hvor/hvordan skal vi legge inn Coverage-modellen?)

bruk av referanser i tabell 11.19
(Source: ISO 19136:2007 GML 3.2.1)
og
(Source: ISO 19136-2:2015 GML 3.3)

11.4.8.2
legg inn svart-hvit figur 11.6 11.7 11.8

11.5.2
tabellen er vel ikke helt "bakoverkompatibel" - fordi versjon 4.x subtypet GM_CompositeCurve til Kurve,
og vi hadde forflatingsregler som sa at .KURVE kunne forflates til gml:CompositeCurve
(og videre til gml:Curve).

11.6.1
figur 11.19
«FeatureType» og «CodeList» med store forbokstaver

11.7.4
Figur 11.26 S Tekst, symbol og punkt med retning
ta bort S

11.8.1
tabellfigurer til svart-hvitt

11.8.4
tabellfigurer til svart-hvitt (ikke gråtone?)

11.8.5
Figur 11.31 har rare fnutter, sett inn vanlige ""

11.9
/krav/objektkataloger
INSPIRE anneks I til III legges inn i SOSI-modellregister, enten som en kopi eller som lesetilgang til original.
Andre objektkataloger kan legges inn ved behov og etter ønsker fra de som forvalter objektkatalogen.
Disse modellelementene kan inngå i SOSI fagområdestandarder og SOSI produktspesifikasjoner,
men kan ikke endres* da forvaltningsansvaret ligger hos andre.
-
Dette kravet er skrevet for oss!

/krav/INSPIRE_Tilnærming
<<realize>> -> realisering

12.1.1
Endre alle SOSI_modellstatus fra godkjent til gyldig?
og underArbeid til utkast?

eksemplene bør ha stor A i ApplicationSchema (som figur 12.6)

Tabell 12.1 og /krav/SOSI-modellregister/applikasjonsskjema/status
kravet bør også bruke utkastOgSkjult

/krav/SOSI-modellregister/applikasjonsskjema/navnerom
Pakker med stereotype applicationSchema ... ->
Pakker med stereotype «ApplicationSchema» ...

12.1.3
Linken er (redirigert?) feil, skal vi heller gå over til stabile URI-er og så lagre der eller redirigere derifra?:
http://sosi.geonorge.no/Standarder/...

12.2.2.2
/anbefaling/eksternKodelisteGML
Dersom eksterne kodelister ikke kan benytte SKOS RDF/xml-fil så anbefales det å identifisere
en gml:Dictionary xml-fil som beskrevet i GML-standarden (ISO 19136-2:2015 eller GML 3.3 fra OGC).
-> (ISO 19136:2007 GML 3.2.1)

Endre linken til esksempel fra Navnetypegruppe.xml til Navnetype.xml (den er penere:-)

13.1.3
sammenheng ed arkitekturfigurene. (sett inn m i med)

"Geographical names"@en
"Noms géographiques"@fr
eksemplene på navn i alternative språk bør oppfylle krav til Ucc-NCnavn
"GeographicalNames"@en
"NomsGéographiques"@fr

catalogue-entry
http://ssb.no/SamiskeValkrinsar bør gjøres klikkbar (den er en link)

SOSI_kortnavn
ta bort "første del av" i beskrivelsen, og legg inn eksempelnavn KartlagtFriluftsliv-5.0

SOSI_bildeAvModellelement
eksempellinken bør gjøres klikkbar (den er en link)

SOSI_navn
beskrivelse: navn som skal benyttes i filer på SOSI-format

codeList
eksempellinken bør gjøres klikkbar (den er en link)

E.2
tekstreferanseNord for tynn font på kodene

E3.3
retningsenhet
endre definisjon fra:
This attribute is initialised with the value grader.
til:
enhet for retning

og
retningsreferanse
til:
referansesystem for retning

Tabell 11.12og11.13.docx (15.6 KB) Tabell 11.12og11.13.docx Magnus Karge, 2016-02-12 11:54

Also available in: Atom PDF