Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1035

nytt attributt førstgangVernet

Added by Magnus Karge over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2014-06-27
Due date:
Standard:
SOSI standard Naturvernområder
Kontaktperson:
Ingunn Limstrand
Bedrift, etat, virksomhet:
Miljødirektoratet
E-mail kontaktperson:
Ingunn.Limstrand@miljodir.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Vernedatorevidert er ikke standardisert. Ligger i Naturbase, men ønsker at denne endrer endrer navn i naturbase og standarden til førstgangVernet. Vernedatorevidert er dato for første gang et område ble vernet HVIS det er revidert. Gjeldende vernedato er feltet Vernedato.

Also available in: Atom PDF