Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1018

Behov for justeringer SOSI Vegnett (4.5.1, 4.6, 5.0?)

Added by Erling Onstein over 7 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2014-02-06
Due date:
Standard:
SOSI standard Vegnett
Kontaktperson:
Knut Jetlund
Bedrift, etat, virksomhet:
Vegvesenet
E-mail kontaktperson:
knut.jetlund@vegvesen.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Opprydding i informasjon som ligger på Veglenke, og som forvaltes som egne vegobjekttyper i NVDB
- En del egenskaper som i dag ligger under objekttypen Veglenke i SOSI Objektkatalog forvaltes som egne vegobjekttyper i NVDB. Disse bør legges inn som "NVDB Vegobjekttyper" også i SOSI, slik at SOSI kan brukes for å utveksle et originalt, usegmentert NVDB-vegnett sammen med den aktuelle informasjonen.
- For FKB-TraktorvegSti kan en evt bruke en spesialisering av Veglenke der informasjonen legges på som egenskaper. Dette er gjort for landbruksvegklasse i dagens FKB-TraktorvegSti. Bør en ha en egen subtype av veglenke tilpasset traktorveg og sti (eller segmentering generelt) også i den generelle objektkatalogen, eller er dette noe som kommer inn i produktene?
- Egenskapene det gjelder:
- Veglenkeadresse (Vegobjekttypen "Gate" i NVDB --> Ny objekttype "Veglenkeadresse" i SOSI?)
- Feltoversikt (Objekttypen "Feltstrekning" i NVDB --> Ny objekttype "Feltstrekning" i SOSI)
- Trafikkreguleringer (Objekttypen "Trafikkreguleringer" i NVDB --> Ny objekttype "Trafikkreguleringer" i SOSI)
- Vegident og vegparsell (Objekttypen "Vegreferanse" i NVDB --> Ny objekttype "Vegreferanse" i SOSI)

- Hva med "brøytes"?
- Hva med "belysning" som er brukt på FKB-TraktorvegSti?

Opprydding i vegobjekttyper som allerede finnes i SOSI:
- Svingerestriksjon bør ha obligatorisk punktgeometri (har nå 0..1). Nødvendig å vite noden den går via. Her må vi kanskje vurdere om referanse til den logiske noden også bør inn?
- Vegsperring mangler constraint "Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje". I tillegg bør det åpnes for punktgeometri for objekttypen, slik det er gjort i FKB-Veg og FKB-TraktorvegSti (versjon 4.5). I NVDB er vegsperringer punkt.

Andre vegobjekttyper fra NVDB som bør inn SOSI Vegnett for forvaltning og utveksling av data:
- Gågate

- Flere?

Håndtering av sekvenser av veglenker
- I NVBD forvaltes vegnettet i form av referanselenker og referansedellenker. Referanselenkene er lange og strekker seg gjerne forbi kryss, mens dellenkene er brutt opp i mindre biter, og spittes i kryss. Det er dellenker eller videre segmentering av disse (f.eks Transportlenke) som normalt vil utgjøre instanser av objekttypen Veglenke
- Vegobjekttyper i NVDB er stedfestet på referanselenkene med linære referanser (lenkeid og fra-/til-verdi). Dellenkene er også stedfestet på referanselenkene på tilsvarende måte.
- For å få til en god utveksling av data med originalt og usegmentert vegnett fra NVDB er det behov for å kunne identifisere hvilken referanselenke en dellenke tilhører, og hvor på denne den ligger.
- Egenskapene startVerdi og sluttVerdi fra LineærtObjekt beskriver posisjonen på referanselenka
- Egenskapen identifikasjon fra LineærtObjekt skal brukes til en unik identifikasjon av den enkelte instansen, altså en enkelt dellenke. Denne egenskapen kan dermed ikke brukes for å idenfifisere hvilke referanselenke dellenken tilhører. Dette kan for eksempel løses ved hjelp av modellen under, der Referanselenkene ligger i objekttypenVeglenkeSekvens.
- Dette kan også gjøres på andre måter, ref INSPIRE og SOSI Ledning.
- Et spørsmål som må diskuteres er hvor langt opp i modellen en slik kobling bør ligge. Tilsvarende diskusjon bør tas for VegNode.
- Et annet moment er navigerbarheten på assosiasjonene. Er det nok at en Veglenke vet hvilken VeglenkeSekvens den tilhører, eller skal en også kunne gå andre vegen? Og tilsvarende med noder. Reg SOSI Bane, der er det assosiasjon i en retning fra lenke til node.

Fra_KJ_20140206.pdf (316 KB) Fra_KJ_20140206.pdf Erling Onstein, 2014-02-06 12:48

History

#1 Updated by Erling Onstein over 7 years ago

Og her er figuren som var med, sammen med hele meldingen i "word-visning"

#2 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Assignee changed from Erling Onstein to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-TraktorvegSti som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF