«ApplicationSchema» FKB-Naturinfo-5.0

Definisjon:

Tagged Values

language

no

SOSI_kortnavn

FKB-Naturinfo

SOSI_modellstatus

utkastOgSkjult

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesfikasjon/FKB-Naturinfo/5.0

version

5.0

xmlns

app

xsdDocument

FKB-Naturinfo-50.xsd

Hoveddiagram
Figur 1: Hoveddiagram
Pakkerealisering
Figur 2: Pakkerealisering
Arv av fellesegenskaper
Figur 3: Arv av fellesegenskaper

«featureType» Hekk

Definisjon: plantede busker som utgjør en hekk

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Tagged Values

SOSI_bildeavmodellelement

http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/produktspesifikasjon/FKB-Naturinfo/5.0/figurer/objtype_hekk.png

http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/produktspesifikasjon/FKB-Naturinfo/5.0/figurer/objtype_hekk.png
Figur 4: SOSI_bildeavmodellelement
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db
SOSI_navn: Kurve

Navn:

treType

Definisjon:

aktuell tretype

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

TreType

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 2
SOSI_navn: TRE_TYP

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Høydereferanse

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Subtyper:

«FeatureType» Hekk

«featureType» InnmåltTre

Definisjon: markerte enkeltrær

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Tagged Values

SOSI_bildeavmodellelement

http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/produktspesifikasjon/FKB-Naturinfo/5.0/figurer/objtype_innmalttre.png

http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/produktspesifikasjon/FKB-Naturinfo/5.0/figurer/objtype_innmalttre.png
Figur 5: SOSI_bildeavmodellelement
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Punkt

Tagged Values:

SOSI_datatype: *
SOSI_lengde:
SOSI_navn: NØ
SOSI_navn: Punkt

Navn:

treType

Definisjon:

aktuell tretype

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

TreType

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 2
SOSI_navn: TRE_TYP

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Høydereferanse

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Subtyper:

«FeatureType» InnmåltTre

«featureType» Stein

Definisjon: markert stein

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Flate

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Punkt

Subtyper:

«FeatureType» Stein

«CodeList» TreType

Definisjon: hovedinndeling av trær

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/naturinfo/5.0/tretype

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

2

SOSI_navn

TRE_TYP

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-01T00:24:46Z

Kodelistens navn i registeret: Tretype

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

Lauv

Lauvtrær

3

Bar

Bartrær

2

Ukjent

Ukjent eller uklassifisert tretype

1

Pakke: Generelle elementer

Definisjon: pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0

Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Realisering av fellesegenskaper fra FKB generell del
Figur 6: Realisering av fellesegenskaper fra FKB generell del

«FeatureType» Fellesegenskaper

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.

Egenskaper

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Merknad FKB: Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem. For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Identifikasjon

Tagged Values:

SOSI_navn: IDENT

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

tidspunkt for siste endring på objektet

Merknad FKB: Denne datoen viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltningssystemet etter følgende regler: i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvaltningsbasen (ikke av klienten). ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en ”kopibase”. iii. Når avgrensingslinjene til en flate endres, skal flateobjektet få ny oppdateringsdato. iv. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

Tagged Values:

definition: "Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set."@en
SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: OPPDATERINGSDATO

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Tagged Values:

SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: DATAFANGSTDATO

Navn:

verifiseringsdato

Definisjon:

dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten.

Merknad FKB: Brukes for eksempel i de sammenhenger hvor det er foretatt fotogrammetrisk ajourhold, og hvor det ikke er registrert endringer på objektet (det virkelige objektet er i samsvar med dataobjektet)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Tagged Values:

SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: VERIFISERINGSDATO

Navn:

registreringsversjon

Definisjon:

angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Registreringsversjon

Tagged Values:

SOSI_navn: REGISTRERINGSVERSJON

Navn:

informasjon

Definisjon:

generell opplysning.

Merknad FKB: Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Subtyper:

«FeatureType» KvalitetOpsjonell
«FeatureType» KvalitetPåkrevd

«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Definisjon:

Supertype: «FeatureType» Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Posisjonskvalitet

Tagged Values:

SOSI_navn: KVALITET

Subtyper:

«featureType» Stein
«featureType» Hekk
«featureType» InnmåltTre

«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Definisjon:

Supertype: «FeatureType» Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Posisjonskvalitet

Tagged Values:

SOSI_navn: KVALITET

«dataType» Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.

Tagged Values

SOSI_navn

IDENT

Egenskaper

Navn:

lokalId

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokalId.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: LOKALID

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0

Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: NAVNEROM

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: VERSJONID

«dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI. FKB 5.0 innfører en egen variant av datatypen Posisjonskvalitet der kodeliste målemetode er byttet ut med den mer generelle kodelista Datafangstmetode.

Tagged Values

SOSI_navn

KVALITET

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Datafangstmetode

Tagged Values:

SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODE

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes. For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata. Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: NØYAKTIGHET

Navn:

synbarhet

Definisjon:

beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Synbarhet

Tagged Values:

SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: SYNBARHET

Navn:

datafangstmetodeHøyde

Definisjon:

metoden brukt for høyderegistrering av posisjon.

Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Datafangstmetode

Tagged Values:

SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODEHØYDE

Navn:

nøyaktighetHøyde

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavviket, men dersom man faktisk har standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes. Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: H-NØYAKTIGHET

«CodeList» Synbarhet

Definisjon: synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/synbarhet

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

SYNBARHET

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-01T00:24:50Z

Kodelistens navn i registeret: Synbarhet

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

Middels synlig

Objektet er middels synlig/gjenkjennbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk datafangst brukes denne koden for objekter som har lav kontrast eller er delvis skjult av overliggende objekter (vegetasjon, takoverbygg, bruer etc.). For slike objekter settes en større verdi for nøyaktighet enn kravet (opptil 3 ganger kravet)

2

Ikke synlig

Objektet er ikke synlig/gjenkjennbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk datafangst brukes denne koden for objekter som er helt skjult av overliggende objekter (vegetasjon, takoverbygg, bruer etc.). For slike objekter settes en stor verdi for nøyaktighet (mer enn 3 ganger kravet)

3

Fullt ut synlig

Objektet er fullt ut synlig/gjenfinnbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk registrering skal objekter som er fullt ut synlige registreres i tråd med angitte krav til nøyaktig registrering.

0

Dårlig gjenfinnbar i terreng

Objektets posisjon er vanskelig å definere presist i terrenget på grunn av objektets natur. Koden kan f.eks. brukes på høydekurver (eller andre isolinjer) eller objekter som er skjult i bakken (f.eks. innmåling av ledninger på lukket grøft)

1

«CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: metode for datafangst.

Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/datafangstmetode

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

DATAFANGSTMETODE

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-01T00:24:50Z

Kodelistens navn i registeret: Datafangstmetode

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

Som bygget

Posisjonen er hentet fra prosjekterte eller planlagte data, f.eks. fra en BIM-modell, som er verifisert som bygget ved innmålinger

byg

Ukjent

Ukjent eller uspesifisert datafangstmetode

ukj

Plandata

Posisjonen er hentet plandata. Posisjonen er ikke verifisert med innmåling.

pla

Satellittmålt

Posisjonen er målt inn direkte med GNSS (for posisjoner målt inn med GNSS i kombinasjon med andre landmålingsmetoder skal koden Landmåling benyttes)

sat

Generert

Posisjonen er manuelt konstruert, eller generert ved maskinlæring eller annen type programvare, fra punktsky fra laserskanning, bildematching, sonar, andre typer sensordata eller kombinasjon av flere typer sensordata.

gen

Fotogrammetri

Posisjonen er konstruert/generert fra en fotogrammetrisk stereomodell

fot

Landmålt

Posisjonen er målt inn direkte med en landmålingsmetode. Aktuelle landmålingsmetoder kan være nivellering, vinkelmåling, avstandsmåling eller treghetsmåling. Kodeverdien brukes også for kombinasjoner av disse målemetodene eller der disse målemetodene kombineres med GNSS. Landmåling utføres normalt med overskytende målinger og utjevning av resultatet.

lan

«CodeList» Høydereferanse

Definisjon: koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/høydereferanse

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

6

SOSI_navn

HREF

«CodeList» Registreringsversjon

Definisjon: FKB-verjson som ligger til grunn for registrering. Mest relevant for data som er fotogrammetrisk registrert.

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/registreringsversjon

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

10

SOSI_navn

REGISTRERINGSVERSJON

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-01T00:24:51Z

Kodelistens navn i registeret: Registreringsversjon

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

FKB 4.5 2014-03-01

Data registrert etter FKB 4.5 2014-03-01

2014-03-01

FKB 4.6 2020-01-01

Data registrert etter FKB 4.6/4.61 2020-01-01

2020-01-01

FKB 4.6 2018-01-01

Data registrert etter FKB 4.6/4.61 2018-01-01

2018-01-01

FKB 5.0 2022-01-01

Data registrert etter FKB 5.0 2022-01-01

2022-01-01

FKB 4.01 2011-01-01

Data registrert etter FKB 4.01 2011-01-01

2011-01-01

FKB 4.0 2007-01-01

Data registrert etter FKB 4.0 2007-01-01

2007-01-07

FKB 4.6 2016-06-01

Data registrert etter FKB 4.6 2016-06-01

2016-06-01

FKB 4.01 2009-03-10

Data registrert etter FKB 4.01 2009-03-10

2009-03-10

FKB 4.5 2015-01-01

Data registrert etter FKB 4.5 2015-01-01

2015-01-01

FKB 4.02 2013-01-01

Data registrert etter FKB 4.02 2013-01-01

2013-01-01

FKB 4.02 2011-12-01

Data registrert etter FKB 4.02 2011-12-01

2001-12-01